Wydział Prawa i Administracji

Rada Programowa

Skład Rady Programowej

W skład Rady Programowej Wydziału Prawa i
Administracji wchodzą:

 1. Przewodnicząca: dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH (Kierownik Katedry Prawa Publicznego)
 2. Kierownik Katedry Nauk Społecznych: prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka – Auleytner
 3. Kierownik Katedry Prawa Adm. i Nauki o Adm. dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH
 4. Kierownik Katedry Prawa Prywatnego: dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH
 5. Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa: doc. dr Zbigniew Markwart
 6. Dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH Rad.
 7. Dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH Rad.
 8. Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH
 9. Sekretarz: mgr Emilia Gulińska
 10. Studentka kierunku Prawo: Paulina Wilczyńska
 11. Studentka kierunku Administracja: Anna Kozicka

Zadania Rady Programowej

Do zadań Rady Programowej należy przegląd prowadzonych przez wydział kierunków i ich planów studiów, przygotowywanie projektów: programów studiów, szczegółowych zasad organizacji kształcenia oraz ich zmian w oparciu o wymagania i zalecenia PKA, wniosków Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się oraz wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i opiniami Interesariuszy zewnętrznych, opiniowanie zmian dokonywanych w planach studiów. 

W realizacji swoich zadań Rada Programowa zasięga opinii  Interesariuszy zewnętrznych współpracujących z wydziałem.

Opracowanie wniosku o utworzenie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu należy do zadań Zespołu programowego, powoływanego przez Dziekana. Szczegółowe zasady tworzenia studiów określa Rektor w drodze zarządzenia.

Opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi sprawozdania ze swoich działań, z wnioskami dotyczącymi doskonalenia i modyfikacji programów studiów, zasad organizacji studiów i osiągania efektów uczenia się (corocznie w terminie do dnia 31 października). Kopię sprawozdania Rada Programowa udostępnia Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.

Regulamin pracy Rady Programowej

 1. Rada Programowa pełni funkcję opiniodawczo – doradczą w zakresie opracowania i przygotowania zmian w programach studiów, a także opiniowania tematów prac dyplomowych. 
 2. Członków Rady Programowej i Przewodniczącego Rady Programowej powołuje Dziekan w drodze zarządzenia określając zakres zadań Rady.
 3. Członkowie Rady Programowej powoływani są przez Dziekana na okres kadencji. Dziekan powołuje w skład Rady Programowej przedstawiciela studentów rekomendowanego przez samorząd studencki. Dziekan może powołać w skład Rady Programowej przedstawicieli Interesariuszy zewnętrznych.
 4. Posiedzenia zespołu są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej ustalany jest jej plan działania i termin spotkań.
 6. Rada Programowa rekomenduje Dziekanowi wprowadzenie zmian w programach studiów do 30 maja roku akademickiego poprzedzającego zmiany, a w przypadku konieczności ich skierowania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 stycznia. Wnioski i rekomendacje dotyczące przedmiotów i programów studiów oraz warunków ich realizacji powinny uwzględniać opinie studentów i Interesariuszy.
 7. Kopia rekomendacji Rady Programowej udostępniana jest Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.
 8. Rada współpracuje z Zespołem ds. Jakości Kształcenia WPiA, Komisją Kierunkową ds. Oceny Efektów Uczenia się.
 9. Rada Programowa opiniuje tematy prac dyplomowych najpóźniej na 7 miesięcy przed obroną pracy dyplomowej zgodnie z procedurą dyplomowania przyjętą na WPiA.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close