Wydział Prawa i Administracji

Historia Wydziału

POCZĄTKI NAUK PRAWNYCH….

W 1991 roku  w ramach Instytutu Nauk Społecznych powstał Zakład Prawa. Jego twórcą i pierwszym kierownikiem został dr Zbigniew Markwart. W roku 1993 został uruchomiony kierunek Administracja, studia I stopnia. Rok później Zakład Prawa przekształcono w Katedrę Prawa. Kierownikiem nowo powstałej Katedry został dr hab. Stanisław Grobel, prof. nadzw.  W 1994 roku, we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, powstała grupa zamiejscowa Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w której od roku akademickiego 1994/95 prowadzone były studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.  Od r. a. 2002/03 do 2007 r. we współpracy z lubelską uczelnią powstały również uzupełniające studia magisterskie na kierunku Administracja, kształcąc każdego roku blisko 1600 studentów. 
Od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011, na kierunku Administracja zostały uruchomione studia uzupełniające magisterskie, prowadzone już wyłącznie przez radomską Uczelnię. W 2012 r. na funkcję Kierownika Katedry Prawa został ponownie powołany doc. dr Zbigniew Markwart, który pracami Katedry kierował do 1 listopada 2015 r.  W tym tez okresie Pracownicy katedry podjęli prace nad przygotowaniem programów i uruchomieniem obok Administracji studiów prawniczych

NOWE KIERUNKI STUDIÓW ORAZ ZMIANY STRUKTURALNE…

Od 1 października 2014 r. został uruchomiony kierunek studiów Prawo w działalności gospodarczej, studia I stopnia o profilu praktycznym. Kierunek od samego początku uruchomienia cieszył się dużym zainteresowaniem. Staraniami pracowników Katedry, od 1 października 2015 r. został uruchomiony kierunek studiów Prawo, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym. Wiązało się to z  poszerzeniem kadry  naukowo-dydaktycznej. W dniu 1 listopada 2015 r. na Kierownika Katedry Prawa została powołana dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH. Dynamiczny rozwój Katedry przyczynił się także do zmiany jej struktury organizacyjnej. Zostały utworzone:  Zakład Nauk o Państwie i Prawie (kierownikiem został doc. dr Zbigniew Markwart); Zakład Prawa Publicznego (kierownikiem została dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH); Zakład Prawa Prywatnego i Gospodarczego (kierownikiem został dr hab. Stanisław Grobel, prof. UTH).

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH…

Staraniami Pracowników i Studentów kierunków Prawo, Administracja i Prawo w działalności gospodarczej z dniem 1 kwietnia 2016 r. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Podkreśliło to pozycję nauk prawnych w strukturze Wydziału.

AKTYWNOŚĆ STUDENCKA…

Przy Katedrze Prawa działają aktywnie trzy koła naukowe:

 • Administratywistów „SKAUTH” – opiekunem koła jest ks. dr hab. Sławomir Fundowicz;
 • Prawników „Sapere Aude” – opiekunem jest dr Tomasz Dąbrowski;
 • Prawa Konstytucyjnego „Pro Bono” – opiekunem jest dr hab. Sławomir Patyra;
 • Klinika Prawa – opiekunem jest dr Mirosław Kopeć.

Aktywność studencka wyraża się m.in. w organizacji konferencji naukowych, udziale  w zespołowych programach badawczych. Działalność ta została uznana przez Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego, który na przełomie ostatnich pięciu latach przyznał łącznie 21 stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce. Ponadto studenci UTH zdobyli 4-krotnie wyróżnienia w konkursie Studencki Nobel.

OBSZARY BADAWCZE PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU…

Działalność badawcza Katedry Prawa jest ściśle związana z prowadzonymi kierunkami studiów. W ramach Zakładów Katedry Prawa, pracownicy Katedry posiadali  specjalizację naukowo-dydaktyczną, która była komplementarna z kierunkami rozwoju Katedry. Badania realizowane przez pracowników Katedry Prawa obejmowały  zagadnienia związane ze wszystkimi dyscyplinami nauk prawnych. W szczególności były to badania dotyczące: prawa administracyjnego, ochrony praw człowieka w prawie polskim i prawie międzynarodowym, dostępu podmiotów indywidualnych do sądownictwa międzynarodowego, ochrony dobra wspólnego, procesu europeizacji prawa i jego wpływu na prawo krajowe, analizy prawnej instytucji postępowania egzekucyjnego, ustroju Polski lub innych państw, samorządności terytorialnej i zawodowej, państwa i prawa w poglądach myślicieli polskich i europejskich od starożytności do końca XX wieku, polskiego i europejskiego prawa medycznego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami  i zagospodarowania przestrzennego, polskiego i europejskiego prawa spółek handlowych, prawnych podstaw spółdzielczości, efektywności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców, koncentracji przedsiębiorców i postępowania upadłościowego,  problematyki odpowiedzialności cywilnej, formy kontraktowania i umów, stosunków pracy, prawa i postępowania karnego, a także teorii i filozofii prawa.

Zespołowe programy badawcze koncentrują się wokół problematyki: aksjologicznych podstaw prawa, roli samorządu i partycypacji społecznej, materialnego prawa administracyjnego. W działalność badawczą Katedry Prawa włączani byli studenci, mający możliwość uczestniczenia w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Katedrę m.in. w konferencjach naukowych i seminariach naukowych. Efektem działalności naukowo- badawczej Pracowników Katedry były liczne publikacje naukowe indywidualne i zespołowe w publikowane w renomowanych wydawnictwach prawniczych i punktowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Organizowane  też były konferencje naukowe na UTH w Radomiu.

POWSTANIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI…

Z dniem 1 października 2019 r. w ramach reorganizacji Uczelni, Katedra Prawa oraz Katedra Nauk Społecznych zostały przekształcone w Wydział Prawa i Administracji. Na pierwszego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji została powołana dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad., a Prodziekanem został dr Paweł Śwital.

W ramach Wydziału zostały utworzone:

 • Katedra Nauk Społecznych,
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji,
 • Katedra Prawa Prywatnego,
 • Katedra Prawa Publicznego,
 • Katedra Teorii i Historii Prawa.

AKTUALNA OFERTA KSZTAŁCENIA…

Wydział Prawa i Administracji prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

 • Administracja I stopnia (licencjat),
 • Administracja II stopnia (studia magisterskie),
 •  Prawo studia jednolite magisterskie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close