Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Publicznego

Kierownik Katedry:
dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad.

e-mail: h.kisilowska@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7484
pokój 136a

Katedra Prawa Publicznego zajmuje się badaniami naukowymi i działalnością dydaktyczną dotyczącą prawa regulującego stosunki, w których występują elementy władztwa publicznego i ochrony interesu publicznego. W zakresie zainteresowań naukowych pracowników Katedry znajdują się w szczególności stosunki związane z organizacją i funkcjonowaniem organów państwa, prawo i postępowanie karne, publiczne prawo gospodarcze, prawo żywnościowe, prawo budowlane, prawo finansowe, prawo ochrony środowiska, administracja bezpieczeństwa, a także metodologia nauk prawnych i wykonywanie zawodów prawniczych

Pracownicy Katedry

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Autor, redaktor naukowy i współautor  180 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa Unii Europejskiej w tym: Gospodarka i obrót nieruchomościami Wolters Kluwer 2018; Ustawa o wyrobach budowlanych Komentarz Wolters Kluwer 2017, Prawo mieszkaniowe Difin 2015, Prawo budowlane LexisNexis 2012 Prawo budowlane- Komentarz LexisNexis  2010 Proces inwestycyjno-budowlany Lexis Nexis 2010 Nieruchomości- zagadnienia prawne, wyd VI LexisNexis 2011, Prawo gospodarcze, Ofic.. Wyd. PW.- 2005, Business and Informatics- Curent Trends, Sydney 2004, Recenzent publikacji naukowych i prac doktorskich. Członek Rad Programowych Czasopism Naukowych i Konferencji Naukowych krajowych i międzynarodowych.

Wykładowca, autor skryptów i podręczników z prawa gospodarczego publicznego, prawa     w telekomunikacji, gospodarki nieruchomościami. Promotor ok. 400 prac magisterskich i 100 licencjackich oraz  7 obronionych prac doktorskich z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego oraz administracji bezpieczeństwa publicznego.

 

Dr Piotr Kobylski – doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej – nauki prawne. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Autor publikacji w czasopismach naukowych z zakresu nauk prawnych m.in. „Roczniki Nauk Prawnych”, „Przegląd Prawa Publicznego”, współorganizator i czynny uczestnik licznych konferencji o zasięgu ogólnokrajowym, międzynarodowym. Obszar zainteresowań to prawo finansowe i prawo podatkowe. Prowadzi zajęcia z: prawa finansowego i podatkowego, prawa finansowego i finansów publicznych, postępowania podatkowego. 

Urodzony 4 sierpnia 1985 r. w Nowej Dębie. Lata 2004-2009 – studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Praca magisterska – Przestępstwo znęcania się w polskim prawie karnym – napisana na seminarium magisterskim z prawa karnego pod kierunkiem dra Filipa Ciepłego. Od 1 października 2009 r. – studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2014r. uzyskany stopień doktora, praca doktorska: Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu zabronionego w polskim prawie karnym, napisana na seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. Krzysztofa Wiaka. Recenzenci: prof. Andrzej Zoll i prof. Jarosław Majewski.

Od 2013r. prowadzi praktykę jako adwokat – własna Kancelaria Adwokacka w Tarnobrzegu. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej zajmuję się sprawami karnymi oraz karno-skarbowymi, reprezentuje w procesach gospodarczych w tym o przestępstwa gospodarcze, prowadzi sprawy reprywatyzacyjne, z zakresu prawa budowalnego, postępowania przetargowe, obsługuję kompleksowo podmioty gospodarcze. Od marca 2016 r. kompleksowo obsługuję Gminę Nowa Dęba oraz jej jednostki pomocnicze.

Zainteresowania badawcze
Prawo karne gospodarcze, wyłączenie odpowiedzialności karnej, skutek w prawie karnym. 

Plany badawcze
Badania z zakresu odpowiedzialności karnej osób wchodzących w skład organów osób prawnych oraz w zakresie pojęcia szkody majątkowej.

Autor monografii „Zwyczaj jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu w prawie karnym”. Redaktor dwóch monografii z zakresu prawa karnego. Organizator dwóch konferencji naukowych krajowych. Autor kilkunastu artykułów naukowych, głownie z zakresu prawa karnego. Udział w kilkunastu konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, podczas których przedstawił swój referat.

Kontakt
miroslawkopec@interia.pl

 

W latach 2008-2013 odbywała stacjonarnie jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W dniu 25 czerwca 2013 r. obroniła pracę magisterską zatytułowaną: „Dopuszczalność użycia środków technicznych i hipnozy w polskim procesie karnym”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Wąsek–Wiaderek, prof. KUL. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. W marcu 2017 r. zdała egzamin zawodowy, została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Od listopada 2017 r. prowadzi
działalność w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej, zaś od stycznia 2018 r. do września 2020 r. prowadziła działalność również jako partner w kancelarii radcowsko-adwokackiej. Od 2013 r. jest członkiem Radomskiego Stowarzyszenia Prawników.

Wykaz opublikowanych prac naukowych, wystąpień na konferencjach naukowych oraz informacji o działalności popularyzującej naukę:

Artykuły naukowe:

  1. A. Łozińska-Piekarska, Ł. Kulesza, Kontrowersje wokół uchylenia tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta, [w:] red. naukowa A. Dąbrowska, T. Dąbrowski, Aktualne problemy prawa medycznego, Radom 2018, s. 135-153.
  2. A. Łozińska-Piekarska, Nowy sposób wyznaczania składów orzekających w procedurze karnej – większy obiektywizm, czy wydłużenie postępowania karnego?, Ius Novum 2017, vol. 11, nr 1, s. 227-244.
  3. A. Łozińska-Piekarska, Naruszenie prawa do obrony w zakresie doktryny Salduz, a zmiany w kodeksie postępowania karnego, [w:] red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Nowe karne prawo dowodowe, Warszawa 2015, s. 209-219.

Glosy:

  1. A. Łozińska-Piekarska, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 lipca 2013 r., III K 92/13, Palestra 2016, nr 3, s. 103-109.

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

  1. Cyberterroryzm – niebezpieczeństwem XXI w. dla administracji publicznej – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo administracyjne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” – zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dniu 15 września 2020 r. w Radomiu.
  2. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania w przypadku błędu lekarskiego – referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Aktualne problemy prawa medycznego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dniu 12 stycznia 2018 r. w Radomiu.
  3. Naruszenie prawa do obrony w zakresie doktryny Salduz, a zmiany w kodeksie postępowania karnego – referat wygłoszony na konferencji naukowej „Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania”, zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie w dniu 30 października 2014 r. w Warszawie.

Informacje o działalności popularyzującej naukę:

  1. Uczestnictwo w VI Wrocławskim Seminarium Karnoprocesowym 2018, zatytułowanym „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego”, które odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę prawniczą doskonaliła w Niemczech na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Pracę doktorską z zakresu prawa administracyjnego obroniła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2014 roku. Prowadzi badania z zakresu unijnych i administracyjnoprawnych rozwiązań dotyczących produktów żywnościowych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z tego obszaru, w tym książki „Produkt regionalny z mleka i jego przetworów wybrane aspekty prawne”. Prowadzi również własną kancelarię adwokacką.

Prowadzi zajęcia z: prawa Unii Europejskiej, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa żywnościowego i prawa konsumenckiego.

Adam Kawczyński. urodz. 25 sierpnia 1966 r. w Radomiu. W latach 1990 – 1995 studia na wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska z oceną b. dobrą napisana z zakresu prawa karnego materialnego, promotor prof. Maria Szewczyk.  W latach 1995-2003 pracownik naukowo – dydaktyczny w Katerze Prawa Wydziału Ekonomicznego ówczesnej Politechniki Radomskiej. Jednocześnie w latach 1995 – 1997 aplikant sądowy w Sądzie Okręgowym w Radomiu, w latach 1998 – 2000 asesor w Sądzie Rejonowym w Grójcu, 2000 – 2001 Sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu, 2001-2009 Sędzia Sadu Rejonowego w Radomiu, 2009- do nadal Sędzia Sadu Okręgowego w Radomiu. Zawsze orzekałem w sprawach karnych, w Sądzie Okręgowym zarówno w I jak i w II instancji. Aktualnie w II instancji – w V Wydziale Karnym Odwoławczym. Od 01 listopada 2010 r. do 23 lipca 2018 roku pełniłem funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu, natomiast w od 18 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2018 roku pełniłem również funkcję wizytatora d/s karnych w Sądzie Okręgowym w Radomiu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close