Wydział Prawa i Administracji

Jakość kształcenia

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego realizację misji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz umacnianie i rozwój jego pozycji, jak również Wydziału Prawa i Administracji (dalej WPiA) na arenie krajowej i międzynarodowej, WPiA podejmuje nieustanne działania, zapewniające wysoką jakość procesu dydaktycznego prowadzonego na WPiA w odniesieniu do: studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich.

I. PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRCAJI UTH RADOM

Podstawa prawna systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom:

 •  Uchwała Nr 000-2/21/2020 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 • Zarządzenie R-43/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

II. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UTH RADOM

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej WSZJK) na WPiA jest spójny z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dalej USZJK (Załącznik do uchwały Nr 000-2/21/2020 Senatu UTH Radom z dnia 27 lutego 2020 r.), którego wdrożenie wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego UTH Radom. Jest on zgodny ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) oraz misją i strategią UTH Radom.

WSZJK jest zgodny z misją WPiA określoną w Regulaminie WPiA UTH Rad. (Zarządzenie R-43/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu).

III. CELE SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UTH RADOM

Głównym celem WSZJK jest budowanie wydziałowej kultury jakości kształcenia oraz wspieranie osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, w tym:

 • stałe doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach studiów w celu dostosowania do wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,  
 • zwiększanie podmiotowości studentów w procesie kształcenia,
 • zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia na WPiA,
 • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności oferty WPiA na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Cele te będą realizowane poprzez:     

 • monitorowanie, przegląd i doskonalenie programów studiów,
 • zapewnianie właściwego doboru i jakości kadry dydaktycznej,
 • ocenę procesu nauczania, w szczególności wyników nauczania i osiąganych zakładanych efektów uczenia się oraz zasad oceniania studentów oraz jakości zajęć dydaktycznych,
 • ocenę warunków realizacji zajęć dydaktycznych i środków wsparcia dla studentów,
 • ocenę umiędzynarodowienia procesu kształcenia,
 • informowanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych o procesie kształcenia.

IV. STRUKTURA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UTH RADOM

Strukturę WSZJK WPiA tworzą:

 1. Dziekan WPiA,
 2. Prodziekan WPiA,
 3. Kierownicy Katedr,
 4. Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,
 5. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia,
 6. Rada Programowa,
 7. Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Uczenia się.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close