Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Kierownik Katedry:
Dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.

e-mail: j.smarz@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7431
pokój 139

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji powstała w dniu 1 października 2019 r., jako jedna z pięciu Katedr na Wydziale Prawa i Administracji w ramach reorganizacji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zmiany te były następstwem reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Jednak podkreślić należy, że tradycje w zakresie nauczania prawa administracyjnego i nauki o administracji związane są z prowadzonym na Uniwersytecie od 1993 r. kierunkiem studiów Administracja oraz uruchomieniem w 2015 r. kierunku Prawo.
Funkcję Kierownika Katedry pełni dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad. W Katedrze zatrudnionych jest aktualnie dwóch doktorów habilitowanych (Joanna Smarż i Sławomir Fundowicz), trzech adiunktów (Anna Dąbrowska, Iwona Warchoł i Paweł Śwital) oraz jeden asystent (Emilia Gulińska).
Pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji prowadzą badania naukowe w obszarze szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym m.in. w zakresie:

  • prawa administracyjnego ustrojowego m.in. prawa samorządu terytorialnego, instytucji partycypacji społecznej, kontroli administracji, ustroju administracji rządowej,
  • prawa materialnego administracyjnego m.in.: prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, samorządów zawodowych, prawa sportowego, prawa stowarzyszeń i organizacji społecznych, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji publicznej,
  • prawa administracyjnego procesowego.

Wynikiem prowadzonych w Katedrze badań naukowych są liczne udziały w konferencjach naukowych oraz publikacje naukowe pracowników. Od dwóch lat pracownicy Katedry w ramach pracy badawczej wydają monografię naukową pt. Złożoność materialnego prawa administracyjnego.
Przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji działa Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „SKAUTH”, którego opiekunem naukowym jest ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH Rad.

Pracownicy

w 1999 r., ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W 2004 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a w 2014 r. – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Od października 2015 r. zatrudniona jest w Katedrze Prawa, przekształconej w 2019 r. w Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie z zakresu samorządów zawodowych zawodu zaufania publicznego, prawa budowlanego i uprawnień budowlanych.

Autorka i współautorka publikacji naukowych i artykułów, w tym m.in. monografii: Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje, Warszawa 2011, Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu zaufania publicznego, Lublin 2013 oraz Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz, Warszawa 2017. Recenzent licznych publikacji naukowych i prac doktorskich. Zastępca Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Budownictwo i Prawo” oraz Członek Rady Naukowej czasopisma ,,Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”.

Wykładowca z zakresu: postępowania administracyjnego, planowania przestrzennego i prawa budowlanego oraz legislacji administracyjnej. W roku 2018 otrzymała Nagrodę Rektora za osiągnięcia naukowe.

Radca prawny.

Urodził się 22 sierpnia 1964 roku w Starachowicach. W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Starachowicach, a następnie w latach 1979-1983 do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Starachowicach. W 1983 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 20 września 1988 roku przyjął święcenia diakonatu. Studia ukończył uzyskaniem tytułu zawodowego magistra teologii na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy pt. „Powierzanie parafii instytutom zakonnym i stowarzyszeniom życia apostolskiego w Diecezji Sandomierskiej w latach 1818-1918” napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 roku z rąk Ks. Bpa Edwarda Materskiego w Radomiu. W latach 1990-2000 pracował w Kurii Diecezjalnej (najpierw Sandomiersko-Radomskiej, a obecnie Radomskiej) w Radomiu na stanowisku notariusza. W ramach swoich obowiązków prowadził sprawy rewindykacyjne Diecezji Radomskiej przed Komisją Majątkową w Warszawie. 1 października 1991 roku rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego, a także prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W semestrach letnich lat akademickich 1991-1994 prowadził ćwiczenia z etyki na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). W 1994 roku uzyskał stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego. W tym samym roku obronił pracę magisterską pt. „Sekularyzacja dóbr kościelnych w Diecezji Sandomierskiej po powstaniu styczniowym” napisaną pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika i uzyskał na jej podstawie tytuł zawodowy magistra prawa. We wrześniu 1992 roku został Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Delegatem Biskupa Radomskiego do Spraw Misjonarzy. Obowiązki te wykonywał do 1998 roku. Od 1 października 1994 roku pracował jako asystent w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, prowadząc ćwiczenia z powszechnej historii państwa i prawa oraz z prawa administracyjnego. Od tego samego roku prowadził wykłady z prawa kanonicznego w Radomskim Instytucie Teologicznym w Radomiu dla studentów eksternistycznych teologii, a także został mianowany promotorem sprawiedliwości przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej. Od 1 października 1997 roku został asystentem przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji. 16 czerwca 1998 r. obronił pracę doktorską pt. „Osoby prawne prawa publicznego w prawie niemieckim” (promotor: Prof. Dr hab. Wojciech Łączkowski, recenzenci: Prof. Dr hab. Teresa Rabska, Prof. Dr hab. Marian Zdyb).Od 1 maja 2001 r. był adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji (obecnie: Katedra Prawa Administracyjnego). W 2005r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005). Obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 2012r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa WPPKiA. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jak np. Polsko-Niemieckich Kolokwiach Prawa Administracyjnego (Rostock – 2003, Katowice – 2005) czy Zjazdach Pracowników Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w Łodzi (2000),Warszawie(2002) i Poznaniu (2004). Opiekun naukowy koła Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH”. Zajęcia dydaktyczne:prawo administracyjne część ogólna, prawo administracyjne część szczegółowa, postępowanie administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego, legislacja administracyjna.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr administracji – 2004, mgr prawa 2006). W 2011 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2016 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce związanej z ochroną praw człowieka w aspekcie krajowym i międzynarodowym, prawem międzynarodowym publicznym, sądownictwem międzynarodowym, jak również kontrolą administracji publicznej. Dorobek naukowy obejmuje łącznie kilkadziesiąt pozycji. Na dorobek dydaktyczny składa się zaś m.in.: prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach zadania Studium Kompetentnych Liderów w Projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” (2011-2012), promowanie i recenzowanie ponad 100 prac licencjackich i magisterskich, wykonywanie ekspertyz oraz opracowań na zamówienia organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne i przedsiębiorców. Prowadzone zajęcia: prawo międzynarodowe publiczne, sądownictwo międzynarodowe, systemy ochrony praw człowieka, instytucje prawa administracyjnego w UE, kontrola administracji publicznej, postępowanie egzekucyjne w administracji.

Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993), gdzie uzyskała również tytuł doktora nauk prawnych (2002) na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Zdyba pt. ”Publicznoprawny charakter koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej”. W latach 1994-2021 zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od października 2021 r. dołączyła do grona pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego w kancelarii, gdzie koncentruje się przede wszystkim na sprawach z zakresu własności intelektualnej.

W swojej działalności akademickiej specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego związanych z ochroną zdrowia, w tym w publicznoprawnej problematyce samorządów zawodów związanych z ochroną zdrowia a także w prawie farmaceutycznym. Tej również problematyce poświęcone są  jej publikacje naukowe.

Autorka i współautorka publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa ochrony zdrowia a także prawa farmaceutycznego. Prelegenta na krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia. Członek European Association of Health Law.

Uczestniczka wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus, gdzie gościła jako wykładowca na wydziałach prawa uniwersytetów w Maladze, Alba Julii,  Wilnie i Koszycach.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla praktyków oraz zajęć przygotowujących do egzaminów kandydatów na aplikacje prawnicze z zakresu postępowania administracyjnego.

Prowadzone zajęcia: postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, publiczce prawo gospodarcze, prawo w praktyce pielęgniarskie, prawo medyczne.

Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych z prawa medycznego i farmaceutycznego.

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji. Adiunkt, doktor nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie pracy ,,Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą. Studium administracyjnoprawne” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (2018 r.), magister administracji – praca dyplomowa pt.: ,,Wirtualny Urząd w dobie rozwoju informatyzacji administracji publicznej”– Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (2013 r.). Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (2013 r.).

Specjalizuje się naukowo w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ustrojowego prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, instytucji partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym oraz prawa miejscowego. Dorobek naukowy składa się z publikacji poświęconych problematyce prawa administracyjnego. Jest autorem ponad 30 artykułów publikowanych w wiodących wydawnictwach oraz punktowanych czasopismach naukowych.Pełni funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli, a także redaktora tematycznego działu prawo w czasopiśmie Studia Diecezji Radomskiej. Stały recenzent czasopisma Studenckie Zeszyty Prawnicze. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Radomiu.

Nagrodzony dwukrotnie za dorobek naukowy w zakresie prawa samorządu terytorialnego przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Radomskiego. Uczestnik 9 grantów badawczych m.in. Aksjologia stosowania i stanowienia prawa administracyjnego. Kierownik Projektu „Czas na dobry staż!” finansowanego z NCBiR. Jest także autorem kursu elearning pt. Professional managment w Centrach Obsługi Biznesu. Trzykrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Dwukrotny laureat konkursu Studencki Nobel (najlepszy student UTH Radom) oraz najlepszy student w dyscyplinie prawo, wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Primus Inter Pares na najlepszego studenta w Polsce. Otrzymał nagrodę zepołową II stopnia JM Rektora za dorobek naukowy.

Zaangażowany w promowanie prawa oraz edukację prawną w regionie radomskim (m.in. wykładowca/trener prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w projekcie edukacji prawnej dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli w województwie mazowieckim). Jest także wykładowcą i autorem kursów z zakresu prawa oświatowego, ochrony prawnej nauczycieli w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Pełnił rolę opiekuna merytorycznego i wykładowcy w projekcie studiów podyplomowych Akademia Konsultacji Publicznych realizowanych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie praktyczne zdobywał m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, prowadził obsługę prawno – administracyjną organizacji pozarządowych.

Od 2013 r. do 2019 r. pełnił funkcję Sekretarza Katedry Prawa. Jest członkiem komisji Uniwersyteckich m.in. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Stałej Komisji Senackiej ds. Kształcenia, Komisji Senackiej ds. Rozwoju i Badań Naukowych, Sekretarza Rady Programowej WNEiP, V-ce Przewodniczący Komisji Rekrutacji i Promocji. Prowadzi zajęcia z: prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa oświatowego.

email: p.swital@uthrad.pl

DOROBEK NAUKOWY :

ORCID ID

POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA WYKAZ PUBLIKACJI

GOOGLE SCHOLAR WYKAZ PUBLIKACJI 

Adiunkt. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1995 r. Również w tym Wydziale uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Radca prawny. Zatrudniona w Katedrze Prawa od 1995r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa administracyjnego, społeczeństwa obywatelskiego, prawa własności intelektualnej oraz prawa rolnego.Prowadzi zajęcia z: nauki o administracji, prawa administracyjnego, ustroju samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji w Unii Europejskiej, prawa stowarzyszeń i organizacji społecznych, ochrony własności intelektualnej, prawa wyznaniowego.

 

Wykształcenie
2015 r. – licencjat administracji. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Tytuł pracy: Sejmik województwa jako organ stanowiący
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH
2017 r. – magister administracji. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu. 
Tytuł pracy: Samorządowe konsultacje społeczne na przykładzie Gminy i Miasta Radom.   
Promotor: ks. dr. hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH.
2018 r. do chwili obecnej – studia doktoranckie na kierunku Prawo, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe

01.01.2018 r. – 30.11.2019 r. – Starszy referent na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
01.12. 2019 r. do chwili obecnej – Asystent badawczo – dydaktyczny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Wyróżnienia i nagrody
1. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w r. a 2016/2017.
2. Laureatka konkursu ,,Polityka zmian czy destabilizacji? Unia Europejska a kwestia bezpieczeństwa. Prognozy i innowacyjne rozwiązania”.
3. Finalistka IX edycji konkursu Studencki Nobel 2017, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w kategorii nauki społeczno – ekonomiczne.
4. Stypendystka Rektora UTH Radom
5. Stypendystka Rektora KUL
6. Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UTH za dorobek naukowy.

Pełnione funkcje:
1. Sekretarz redakcji czasopisma naukowego ,,Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli”
2. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego ,,Studia diecezji radomskiej”,
3. Pełnomocnik Dziekana ds. ORPD
4. Sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UTH Radom
5. Opiekun studentów I roku na kierunku Administracja I stopnia (rocznik 2020/2021)
6. Opiekun praktyk na kierunku Administracja II rok II stopień, studia niestacjonarne
7. Sekretarz Rady Programowej WPiA UTH Radom
8. Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia WPiA UTH Radom
9. Koordynator projektu ,,Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UTH Radom” w X LO im. Stanisława Konarskiego w Radomiu

 

Zawartość przełącznika

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close