Wydział Prawa i Administracji

Konkursy na badania naukowe

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Diamentowy Grant
Program adresowany do osób, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. W ramach konkursu uzyskać można do 200 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.  W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono niższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

Do programu Diamentowy Grant mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich. Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Iuventus Plus
Program adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, których efekty promowane są w drodze ich publikacji w najlepszych światowych czasopismach ujętych w wykazie Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH, a przez to zachęcenie młodych naukowców do podejmowania tego rodzaju działalności.

Zgłaszany projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • impact factor czasopism naukowych z wykazu JCR lub kategoria czasopisma na liście ERIH;
 • wartość naukowa projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach programie Iuventus Plus znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
O stypendia mogą występować młodzi naukowcy, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia i są zatrudnione w jednostkach naukowych. Stypendium może być przyznane na maksymalnie 36 miesięcy.
Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są m.in.

 • wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych;
 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (w tym – nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne);
 • wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej;
 • dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wnioski o stypendia przyjmowane są do 31 marca każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Stypendiów dla wybitnych młodych naukowców znajda Państwo na stronie Ministerstwa.

Mobilność Plus
Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Wsparcie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:

 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach programu Mobilność Plus znajdą Państwo na stronach Ministerstwa.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o zasadniczym znaczeniu dla zachowania polskiej tożsamości narodowej, w tym dotyczących kultury narodowej, a także wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej na świecie. Dla młodych naukowców dedykowane są konkursy ogłaszane w ramach modułu:

 1. Moduł wspierający młodych humanistów:
  2.1. konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej;
  2.2. konkurs o finansowanie stypendiów doktorskich i post-doktorskich na realizację w zagranicznych placówkach naukowych projektów o istotnym znaczeniu dla humanistyki.

Młodzi naukowcy mogą występować z wnioskami również w pozostałych modułach. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znajdą Państwo na stronach Ministerstwa.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

PRELUDIUM 

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanego dofinansowania uzależniona jest od czasu trwania zgłaszanego projektu:

 • 12 miesięcy – 50 tys. zł;
 • 24 miesiące – 100 tys. zł;
 • 36 miesięcy – 150 tys. zł.

Nabór wniosków w konkursach ogłaszanych w ramach programu PRELUDIUM otwierany jest dwa razy do roku: od 15 marca do 15 czerwca i od 15 września do 15 grudnia. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM znajdą Państwo na stronie NCN.

Stypendia doktorskie

Konkurs adresowany do osób z otwartym przewodem doktorskim. Założenia konkursu przewidują otrzymywanie przez wnioskodawcę przez okres 12 miesięcy stypendium doktorskiego w wysokości 3 tys. zł miesięcznie. Jednym z podstawowych warunków przyznania stypendium jest zaplanowanie przez wnioskodawcę trwającego od 3 do 6 miesięcy stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Oprócz stypendium, na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przewidziano dodatkowe środki finansowe w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, skorygowanej o wskaźniki korekcyjne dla poszczególnych krajów. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium doktorskiego jest zobowiązanie kandydata ubiegającego się o stypendium, do obrony pracy doktorskiej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

Nabór wniosków na stypendia doktorskie otwarty jest od 15 grudnia do 15 marca każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu Staże podoktorskie znajdą Państwo na stronie NCN.

Staże podoktorskie

Konkurs adresowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu na finansowanie stażu podoktorskiego uzyskały stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Czas trwania stażu może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Jednostka naukowa będąca miejscem planowanego stażu, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • nie jest jednostką, w której wnioskodawca ukończył lub odbywa studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie);
 • nie była miejscem zatrudnienia wnioskodawcy dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 4 lat;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym wnioskodawca jest zatrudniony;
 • nie jest zlokalizowana w województwie, w którym znajduje się ośrodek akademicki, w którym wnioskodawca uzyskał stopień naukowy doktora;
 • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii.

Nabór wniosków na staże podoktorskie otwarty jest od 15 grudnia do 15 marca każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu Staże podoktorskie znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA 

Konkurs adresowany do młodych naukowców rozpoczynających karierę naukowa i posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego.

Okres realizacji zgłaszanego projektu może wynosić od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA otwarty jest od 15 czerwca do 15 września każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu Staże podoktorskie znajdą Państwo na stronie NCN.

SONATA BIS 

Konkurs adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy, a które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu finansowane są projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Okres realizacji zgłaszanego projketu może wynosić od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy

Nabór wniosków w ramach konkursu SONATA BIS otwarty jest od 15 czerwca do 15 września każdego roku. Szczegółowe informacje o naborze wniosków w ramach konkursu Staże podoktorskie znajdą Państwo na stronie NCN.

Konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

PROGRAM START

Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
 • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych;
 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. W edycji 2013 r. Fundacja przyzna do 130 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 tys. zł. Nabór wniosków odbywa się każdego roku we wrześniu i październiku.

Wszelkie informacje o Programie START znajdą Państwo na stronie FNP.

PROGRAM HOMING PLUS

Program skierowany jest do młodych naukowców (maksimum 4 lata po obronie doktoratu) i ma zachęcić ich do powrotu do Polski (w przypadku uczonych polskich) lub przyjazdu do Polski (w przypadku uczonych z zagranicy). Nabór wniosków trwał do 15 października 2012 r. O kolejnym naborze poinformujemy na stronie BBN.

Program jest adresowany do osób, które:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i znajdują się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie);
 • przebywały za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (prowadząc badania naukowe, odbywając staż podoktorski lub przygotowując pracę doktorską);
 • zamierzają przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą;
 • pracują w Polsce w jednostce prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu.

W konkursie finansowaniu podlegają:

 • subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie(przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego, m.in.: wynagrodzenia personelu, zakupy aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, finansowanie współpracy z partnerami zagranicznymi);
 • stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie.

Wszelkie informacje o Programie Homing Plus znajdą Państwo na stronie FNP.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER

Konkurs skierowany do młodych naukowców (osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia), którzy rozpoczynają karierę naukową (osoba nieposiadającą stopnia naukowego doktora lub osoba, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy). W ramach konkursu można uzyskać do 1,2 mln zł finansowania.

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na grudzień 2012 r. Nie jest jeszcze znany termin zamknięcia naboru wniosków. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close