Wydział Prawa i Administracji

Katedra Prawa Prywatnego

Kierownik Katedry:
dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad.

e-mail: m.wieczorek@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7428
pokój 132a

W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 5 osób w tym: profesor UTH Radom ( dr hab. Mariusz Wieczorek), czterech adiunktów (dr Małgorzata Pracka, dr Beata Wieczerzyńska, dr Monika Strus-Wołos, dr Tomasz Dąbrowski). Pracownicy Katedry łączą doświadczenie naukowo-dydaktyczne z doświadczeniem praktycznym, jako że, z jednym wyjątkiem, obok aktywnej działalności badawczej są osobami wykonującymi zawody prawnicze.

Pracownicy Katedry Prawa Prywatnego prowadzą badania naukowe w obszarze szeroko pojętego prawa prywatnego, w tym m.in. w zakresie:

  • Prawa cywilnego,
  • Prawa handlowego,
  • Prawa spółdzielczego,
  • Prawa pracy.

Wynikiem prowadzonych w Katedrze badań naukowych są publikacje pracowników w postaci monografii, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych. Pracownicy Katedry są nie tylko członkami komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez UTH Radom, (np. poświęconych prawu medycznemu czy konferencji w ramach „Radomskich Spotkań Prawników”) ale biorą czynny udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych odbywających się w innych szkołach wyższych oraz instytucjach badawczych. Uczestniczą również w programach współpracy międzynarodowej (ERASMUS plus) prowadzają zajęcia dydaktyczne za granicą, odbywają tam staż naukowe i publikują.

Na podkreślenie zasługuje aktywna współpraca osób tworzących Katedrę Prawa Prywatnego z otoczeniem instytucjonalnym, którą potwierdzają sporządzane przez pracowników Katedry Prawa Prywatnego opinie i raporty zamawianych przez instytucje publiczne i prywatne.
Przy Katedrze Prawa Prywatnego działa Koło Naukowe Studentów Prawa „Sapere Aude”, którego opiekunem naukowym jest dr Tomasz Dąbrowski.

Pracownicy

Doktor habilitowany nauk prawnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach związanych z prawnymi podstawami zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków służbowych oraz zabezpieczeniem społecznym; autor kilkudziesięciu opracowań z tego zakresu.

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć związanych z obszarem zainteresowań naukowych na studiach licencjackich, studiach drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Wykłada również w Hochschule für öffentliche Verwaltung w Kehl (Niemcy). Promotor ponad stu prac dyplomowych: licencjackich, magisterskich oraz prac przygotowywanych przez słuchaczy studiów podyplomowych.

W latach 2005 –2007 prezes Stowarzyszenia „Nauka, Edukacja, Rozwój” w Ostrowu Świętokrzyskim. Od 2008 do 2012 członek Rady Wydziału Ekonomicznego UTH Radom.

Autor programu studiów o profilu praktycznym na kierunku „Prawo” (studia jednolite magisterskie) oraz „Prawo w działalności gospodarczej” (studia pierwszego stopnia) prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Autor programu studiów podyplomowych „Prawo pracy i Ubezpieczeń Społecznych” prowadzonych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych; od 2011r. zastępca przewodniczącej Oddziału PSUS w Radomiu.

Ekspert Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne” Wydawanego przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu,

Członek kolegium redakcyjnego „Rocznika Administracji Publicznej” wydawanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (mgr administracji – 2004 r., mgr prawa 2006 r.). Ukończone studia podyplomowe: kierunek rachunkowość 2004 r., kierunek Zarządzanie w administracji publicznej 2006 r., kierunek Audyt i Kontrola Wewnętrzna 2008 r. W 2013 r. uzyskał tytuł dr nauk prawnych. W czerwcu 2013 r. otrzymał Nagrodę II Stopnia za pracę doktorską w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości, przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Wykonuje czynnie zawód radcy prawnego.Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce związanej z prawem prywatnym i publicznym. W szczególności z prawem spółdzielczym, z prawem cywilnym, z postępowaniem cywilnym, z prawem spółek handlowych, a także z prawem medycznym i administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym. Dorobek naukowy obejmuje łącznie kilkadziesiąt pozycji. Za dorobek naukowy z zakresu prawa spółdzielczego w roku 2015 i w roku 2017 otrzymał Nagrody II Stopnia w kategorii prac badawczych w XII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości przyznawane przez Krajowa Radę Spółdzielczą w Warszawie. W roku 2017 otrzymał Nagrodę II Stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.Na dorobek dydaktyczny składa się zaś m.in.: prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na jednolitych studiach magisterskich. Promowanie i recenzowanie ponad 50 prac licencjackich i magisterskich, wykonywanie ekspertyz oraz opracowań na zamówienia organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne i przedsiębiorców. Prowadzone zajęcia: prawo spółdzielcze, postępowanie cywilne, prawo cywilne – zobowiązania, profesje prawnicze, pisma procesowe w administracji, prawo medyczne, umowy w obrocie gospodarczym.

Urodzona 27.09.1972 r. w Radomiu. W 1996 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wyższą Szkołę Inżynierską im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Wydział Ekonomiczny – kierunek Finanse i Bankowość, przedkładając pracę magisterską na temat „Formy płatności w obrocie międzynarodowym realizowane przez banki komercyjne na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie I Oddział w Radomiu.” W 1999 roku ukończyła, także z wynikiem bardzo dobrym, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, przedkładając pracę magisterską na temat „Przestępstwo znęcania się w świetle art. 207 kodeksu karnego.” W 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie obroniła rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Zdyba na temat „Podstawowe sfery publicznoprawnych ograniczeń w zakresie korzystania i rozporządzania własnością nieruchomości”.   Od 2005 roku piastuje stanowisko Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu, zajmując się tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi. W zakresie jej zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące problematyki prawnej nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych instrumentów wpływających na obrót nieruchomościami. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu postępowania wywłaszczeniowego i instytucji prawa użytkowania wieczystego.

Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończyła studia podyplomowe z prawa europejskiego (EWSPiA). W 2010 roku obroniła pod kierunkiem prof. Andrzeja Zielińskiego rozprawę doktorską z zakresu procedury cywilnej i prawa upadłościowego (UKSW). Jako stypendystka Komisji Europejskiej odbyła dwuletni trening w Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze dla obrońców przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Ukończyła szereg kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych. 

Po odbyciu aplikacji adwokackiej nieprzerwanie wykonuje od 1996 roku zawód adwokata w kancelarii z siedzibą w Grójcu, z filiami w Warce i Warszawie.

Specjalizuje się w procedurze cywilnej, w szczególności w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, a także w szeroko pojmowanej cywilistyce (prawo gospodarcze, medyczne, upadłościowe, lotnicze), łącząc praktykę z zainteresowaniami naukowymi.

Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym współautorka pięciotomowego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. Tadeusza Wiśniewskiego (wyd. WK 2021). Wieloletni wykładowca na aplikacji adwokackiej oraz szkoleniach doskonalenia zawodowego adwokatów. Prelegent na kilku konferencjach naukowych.

Od wielu lat działa w samorządzie adwokackim, pełniąc kolejno funkcje członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów, Komisji Wizerunku Zewnetrznego i Działalności Pro Bono NRA, Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA Radom.  

Dwukrotnie przewodniczyła misjom obserwacyjnym NRA przestrzegania praw człowieka – w Gruzji i Kazachstanie, a wnioski z tej ostatniej prezentowała w Parlamencie Europejskim. 

W 2021 r. została powołana w skład Kolegium Redakcyjnego miesięcznika naukowego Palestra, jako redaktor prowadzący z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Prezydium NRA powołało ją także na stanowisko eksperta Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Ponadto pełni funkcję konsultanta Prezesa Ośrodka Badawczego Adwokatury. 

Od 2010 r. przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Zakład Usług Komunalnych w Warce sp. z o.o.

Jej pasją jest działalność charytatywna. Jest członkiem Rady Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wieloletni współpracownik pro bono Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Odznaczona w 2008 r. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W tym samym roku otrzymała nagrodę DGP „Złoty Paragraf” w kategorii „Najlepszy adwokat”. Laureatka konkursu „Profesjonaliści Forbesa” oraz wyróżniona w konkursie „Prawnik Pro Bono”.    

Ukończona Uczelnia/e: absolwentka kierunku prawo na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; ukończyła Studium Zarządzania i Biznesu przy I Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Ewaluacja Projektów oraz Studium Ochrony Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; Uzyskane stopnie naukowe: doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Zainteresowania badawcze: zainteresowania naukowe koncentrują się na efektywności postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców jak również antykonkurencyjnych aspektach koncentracji przedsiębiorców w kontekście postępowania upadłościowego (w tym doktryna failing firm defence). Zainteresowania dydaktyczne: prowadzi wykłady i konwersatoria z prawa gospodarczego Polski i UE, zamówień publicznych, prawa ochrony konkurencji, prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Inne osiągnięcia: opiekunka i organizatorka praktyk studenckich na kierunku Administracja, członek Komisji do spraw oceny efektów kształcenia na WNEiP. Posiada praktyczne doświadczenie zawodowe w Inspekcji Handlowej – Inspektorat w Radomiu, oraz Biurze Obrotu Wierzytelnościami Banku Energetyki w Radomiu; pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Medycznego sp.zo.o. w Grójcu z całościowym kapitałem Powiatu Grójeckiego; Ekspert w Centrum Doradztwa Administracyjno – Biznesowego CEDAB Radomiu. Pomysłodawczyni, autorka programu kształcenia i Kierownik Projektu – utworzenie i prowadzenie studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi „Zdrowe Zarządzanie”- – II edycje studiów, 100 słuchaczy; Uczestniczka projektu stażowego pn. „Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu”, którego rezultatem było wzbogacenie oferty wybranego przedsiębiorcy o innowacyjny produkt.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w dniu 14 listopada 1980 roku uzyskała tytuł magistra prawa. Z dniem 1 września 1981 roku mianowana została etatowym aplikantem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu z przydzieleniem do Sądu Rejonowego w Lipsku. Po złożeniu z wynikiem bardzo dobrym egzaminu sędziowskiego została mianowana asesorem sądowym. Rozpoczęła pracę orzeczniczą w Sądzie Rejonowym w Lipsku w Wydziale Cywilnym, pełniąc jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Wydziału. Na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego powołana została w dniu 28 września 1985 roku. W latach 1986- 1998 i 2002- 2004 pełniła funkcję wiceprezesa tego Sądu. 23 czerwca  2004 roku powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu. Orzekała w IV Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Od dnia  1 sierpnia 2016 roku Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu w stanie spoczynku. W trakcie całej służby orzekała głównie w sprawach cywilnych. Szczególne zainteresowania w zakresie  prawa własności i innych praw rzeczowych oraz prawa spadkowego. W latach 2016 – 2020 była również pracownikiem naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i prowadziła zajęcia warsztatowe z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close