Wydział Prawa i Administracji

Struktura Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia

Dziekan sprawuje nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem WSZJK WPiA. Do zadań Dziekana należy w szczególności:

 • wprowadzenie zarządzeniem i wdrażanie WSZJK,
 • nadzorowanie terminowej realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia,
 • koordynacja działań jednostek organizacyjnych WPiA w procesie oceny osiąganych efektów uczenia się,
 • prezentowanie Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się oraz Radzie Programowej sprawozdania WZJK z oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów,
 • przedstawianie Kierownikom Katedr, wniosków Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się, Rady Programowej i Pełnomocnika WSZJK dotyczących oceny realizacji programu studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu,
 • analiza i ocena poziomu naukowego jednostki i prowadzonych badań naukowych,
 • informowanie i szkolenie pracowników wydziału w zakresie procedur ujętych w USZJK i WSZJK,
 • tworzenie warunków do rozwoju kompetencji i umiejętności dydaktycznych kadry naukowej,
 • inicjowanie i prowadzenie współpracy z pracodawcami i innymi interesariuszami zewnętrznymi,
 • wdrażanie zaleceń Rektora i Senatu w zakresie polityki jakości wydziału i funkcjonowania WSZJK.

Zadania i kompetencje Prodziekana w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na WPiA obejmują w szczególności sprawowanie nadzoru nad:

 1. realizacją prac naukowo-badawczych,
 2. odbiorami prac naukowo-badawczych, w tym nad należytym przygotowaniem raportów
  z rozliczenia prac naukowo-badawczych finansowanych z dotacji na działalność statutową,
 3. koordynowanie wraz z Dziekanem planowania i organizacji zajęć dydaktycznych  (w tym obsadę zajęć dydaktycznych) oraz ich realizację, zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów na WPiA,
 4. współpracę z Dziekanem w przygotowaniu WPiA do akredytacji w zakresie instytucjonalnym i prowadzonego kształcenia.
 5. zapewnienie studentom i pracownikom informacji poprzez podawanie do ich wiadomości:
 6. planów studiów i programów nauczania dla każdego kierunku studiów, specjalności, stopnia poziomu studiów wraz z liczbą punktów ECTS przypisanych przedmiotom na poszczególnych semestrach i latach studiów,
 7. rozkładu zajęć, wykazu przedmiotów podlegających egzaminom i zaliczeniom, harmonogramu sesji egzaminacyjnej.
 8. nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk i staży,
 9. nadzór nad działalnością kół naukowych i organizacji studenckich działających przy WPiA oraz inicjowanie, promowanie i wspieranie studenckiego ruchu naukowego, sportowego i kulturalnego,
 10. sprawowanie opieki nad studentami niepełnosprawnymi studiującymi na WPiA,
 11. koordynacja współpracy z podmiotami otoczenia gospodarczego,  jednostkami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami naukowymi i badawczymi, interesariuszami zewnętrznymi i szkołami współpracującymi z WPiA,
 12. wypełnianie innych zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia na WPiA.

Zadania Kierowników Katedr w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na WPiA obejmują w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i nadzór nad działalnością dydaktyczną w katedrach,
 2. ocenę działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników katedry,
 3. rozdział zadań dydaktycznych przydzielonych katedrze i dbałość o właściwy poziom jakości ich realizacji,
 4. rozliczanie powierzonych pracownikom katedry zadań dydaktycznych i badawczych, kontrola nad ich realizacją oraz prowadzenie i nadzór właściwej dla zadań dokumentacji,
 5. opracowywanie i aktualizację projektów programów nauczania nowych przedmiotów,
 6. organizację i nadzorowanie pracy pracowników katedry.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. opracowanie i modyfikacja WSZJK, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego misji i strategii w zakresie kształcenia,
 2. wdrażanie uczelnianych procedur w zakresie jakości kształcenia,
 3. opracowanie i wdrażanie wydziałowych procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 4. monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników wydziału we współpracy z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus Plus,
 5. monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia,
 6. gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale,
 7. przedstawianie Dziekanowi wniosków, rekomendacji i zaleceń w zakresie poprawy jakości kształcenia.

W celu wdrożenia uczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia WZJK podejmuje następujące działania:

 1. monitoruje proces hospitacji osób prowadzących zajęcia,
 2. monitoruje proces badania satysfakcji absolwentów dotyczących programu studiów, organizacji toku studiów i obsługi administracyjnej; zbiorcze wyniki analiz przekazuje Dziekanowi.

Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Regulamin Pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 1. opracowanie i modyfikacja WSZJK, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego misji i strategii w zakresie kształcenia,
 2. wdrażanie uczelnianych procedur w zakresie jakości kształcenia,
 3. opracowanie i wdrażanie wydziałowych procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 4. monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników wydziału we współpracy z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus Plus,
 5. monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia,
 6. gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na wydziale,
 7. przedstawianie Dziekanowi wniosków, rekomendacji i zaleceń w zakresie poprawy jakości kształcenia.

W celu wdrożenia uczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia WZJK podejmuje następujące działania:

 1. monitoruje proces hospitacji osób prowadzących zajęcia,
 2. monitoruje proces badania satysfakcji absolwentów dotyczących programu studiów, organizacji toku studiów i obsługi administracyjnej; zbiorcze wyniki analiz przekazuje Dziekanowi.

Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Regulamin Pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się należy:

 1. ocena rezultatów programów studiów, w tym w szczególności:
  • analiza realizacji celów programu studiów oraz wyników nauczania na podstawie ewaluacji prowadzonej przez nauczycieli akademickich w odniesieniu
   do przedmiotów, których nauczają,
  • badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów studiów
   i zamierzonymi efektami uczenia się,
  • analiza organizacji i wyników egzaminów dyplomowych;
 2. ocena zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, w oparciu
  o opinie interesariuszy/pracodawców biorących udział przy tworzeniu programu, zatrudniających praktykantów i absolwentów UTH Rad. Przy realizacji tego zadania Komisja współpracuje z wydziałowym opiekunem praktyk studenckich i pracodawcami,
 3. opracowanie projektów stosownych procedur i narzędzi realizacji swoich zadań dla kierunków kształcenia prowadzonych przez wydział. Procedury te jako element wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia wprowadza Dziekan zarządzeniem,
 4. opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi oceny rezultatów programów studiów wraz
  z wnioskami dotyczącymi ich doskonalenia i modyfikacji (corocznie w terminie do dnia
  31 października). Kopie oceny Komisja Kierunkowa udostępnia Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.

Wydziałową Komisję ds. Oceny Efektów Uczenia się powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Komisja ds. Oceny efektów uczenia się

 • Przewodnicząca: dr Beata Wieczerzyńska,
 • Sekretarz: dr Marta Skowrońska
 • Zespół Administracja skład dr hab. Sławomir Fundowicz, dr Iwona Warchoł, dr   Małgorzata Pracka, student: Paulina Ożugowska 
 • Zespół Prawo skład: dr hab. Sławomir Patyra, dr Tomasz Dąbrowski, dr Monika Żuchowska – Grzywacz, student: Karolina Sikorska

 Regulamin pracy Komisji ds. Oceny efektów uczenia się

Do zadań Rady Programowej należy przegląd prowadzonych przez wydział kierunków i ich planów studiów, przygotowywanie projektów: programów studiów, szczegółowych zasad organizacji kształcenia oraz ich zmian w oparciu o wymagania i zalecenia PKA, wniosków Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Uczenia się oraz wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy i opiniami interesariuszy zewnętrznych, opiniowanie zmian dokonywanych w planach studiów.

W realizacji swoich zadań Rada Programowa zasięga opinii interesariuszy zewnętrznych współpracujących z wydziałem.

Opracowanie wniosku o utworzenie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu należy do zadań Zespołu programowego, powoływanego przez Dziekana. Szczegółowe zasady tworzenia studiów określa Rektor w drodze zarządzenia.

Opracowywanie i przedstawianie Dziekanowi sprawozdania ze swoich działań, z wnioskami dotyczącymi doskonalenia i modyfikacji programów studiów, zasad organizacji studiów i osiągania efektów uczenia się (corocznie w terminie do dnia 31 października). Kopię sprawozdania Rada Programowa udostępnia Wydziałowemu Pełnomocnikowi ds. Jakości Kształcenia.

Radę Programową powołuje Dziekan w drodze zarządzenia.

Regulamin pracy Rady Programowej (pobierz plik)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close