Wydział Prawa i Administracji

Seminaria i prace dyplomowe

Tematyka seminarium dyplomowego

Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner

 1. Rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych przez administrację rządową i samorządową np. kwestii bezrobocia, rodziny, kwestii zdrowia, niepełnosprawności, ludzi starych, mieszkalnictwa.
 2. Skuteczność i efektywność finansowania wybranych obszarów polityki społeczno-gospodarczej z funduszy polskich lub ze środków strukturalnych UE.
 3. Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej.
 4. Przestrzeganie praw socjalnych obywateli RP lub wybranych grup społecznych.
 5. Strategie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.
 6. Zagadnienia szeroko rozumianej polityki społecznej np. polityka migracyjna, kwestia uchodźstwa we współczesnej Europie, europejska przestrzeń socjalna, wartości socjalne, bhp.
Dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH Rad.
1.
Prawo konstytucyjne,
2.
Prawo parlamentarne,
3.
Prawo wyborcze,
4.
Ustroje państw współczesnych,
5.
Zasady ustroju politycznego państwa.

 

Dr Jolanta Borek

 1. Rynek pracy (na poziomie: lokalnym, regionalnym, krajowym).
 2. Bezrobocie jako problem ekonomiczno-społeczny.
 3. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi  (w sektorze prywatnym/publicznym).
 5. Patologie społeczne jako problem ekonomiczno-społeczny.
 6. Niepełnosprawność jako problem ekonomiczno-społeczny.
 7. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
 8. Finanse jednostek sektora finansów publicznych (w tym finanse samorządu terytorialnego) .
 9. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny a efektywność wydatkowania środków finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych.
 10. Rozwój lokalny/regionalny; z naciskiem na „zrównoważony”
 11. Lokalne programy rewitalizacji / strategie rozwoju/ jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.
 12. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego.
 13. Lokalne strategie (i programy) rozwiązywania problemów społecznych jako instrument służący wyrównywaniu szans życiowych zbiorowości/ jednostek
 14. Rola pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych (i ekonomicznych) jednostek i rodzin marginalizowanych.
 15. Ekonomiczne i społeczne przesłanki deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Dr Maria Gagacka

 1. Polityka społeczna
 2. Socjologia administracji
 3. Socjologia organizacji
 4. Pomoc społeczna
 5. Społeczeństwo obywatelskie
Dr Marek Wikiński
1. Prawo konstytucyjne,
2. Legislacja administracyjna,
3. Prawo wyborcze.
     Dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH
Rad.
1.       Prawo
administracyjne,
2.       Prawo
samorządu terytorialnego,
3.       Prawo
sportowe,
4.       Prawo
działalności kulturalnej.

Dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.
1.
Prawne formy działania
administracji
2.
Milczące załatwienie sprawy w k.p.a.
3.
Milczenie, a bezczynność w postepowaniu
administracyjnym
4.
Realizacja zasady dwuinstancyjności
postępowania sądowoadminsitracyjnego
5.
Zasady użytkowania obiektów budowlanych
6.
Właściwość organów administracji i skutki jej naruszenia
7.
Charakter prawny wniosku o ponownie
rozpatrzenie sprawy
8.
Charakter i warunki wydania decyzji kasatoryjnej
9.
Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego z art.
138
(merytoryczne i kuratoryjne)
10.
Gwarancje ochrony interesu strony w postępowaniu administracyjnym
11.
Uprawnienia strony w postepowaniu administracyjnym
12.
Kontrola decyzji administracyjnych w
postępowaniu sądowym
13.
Zasada proporcjonalności w świetle aktualnego
orzecznictwa
14.
Zasada proporcjonalności w kpa i Kodeksie
Dobrej Administracji
15.
Wpływ przepisów Kodeksu Dobrej Administracji
na postępowanie administracyjne w Polsce
16.
Uprawnienia i obowiązki uczestników procesu
budowlanego
17.
Trwałość decyzji ostatecznych
18.
Zasady wznowienia postępowania
administracyjnego
19.
Administracyjne kary pieniężne w k.p.a.
20.
Zasady zmierzające do przyspieszenia
postępowania administracyjnego w świetle ostatnich zmian k.p.a.
21.
Zasada równości stron w postępowaniu przed
organami administracji publicznej
22.
Charakter ugody w postępowaniu
administracyjnym
23.
Milcząca zgoda organu w postępowaniach
administracyjnych
24.
Zasady i zakres udostępniania informacji
publicznej
25.
Ochron danych osobowych w świetle
obowiązujących regulacji prawnych
26.
Zasady prawne ochrony zabytków
nieruchomych
27.
Ochrona interesów osób trzecich w prawie
budowlanym
28.
Rola samorządów zawodowych w Polsce
29.
Samorządy zawodów zaufania publicznego –
perspektywy rozwoju
30.
Samorządy zawodowe, a wolność zrzeszania się
w  Polsce
Dr Anna Dąbrowska
1.    Stolica Apostolska jako
podmiot sui generis prawa międzynarodowego publicznego.
2.    Umowa międzynarodowa jako
główne źródło prawa międzynarodowego publicznego.
3.    Dorobek traktatowy Rady
Europy.
4.    Podstawy wyrokowania
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
5.    Konstytucyjna regulacja
prawa do życia.
6.    Charakter prawny i
systematyka Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
7.    Zakres przedmiotowy
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
8.    Źródła prawa Unii
Europejskiej.
9.    Obywatelstwo Unii
Europejskiej.
10.  Struktura
organizacyjna i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.
11.   Kontrola zewnętrzna nad administracją sprawowana
przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
12. Najwyższa
Izba Kontroli jako przykład kontroli zewnętrznej nad administracją publiczną
13. Kontrola prokuratorska.
14. Kontrola wewnętrzna administracji publicznej –
wybrane aspekty.

Dr Paweł Śwital
Prawo
administracyjne – wybrane zagadnienia
1.       Administracyjne
prawo osobowe (dane osobowe, akty stanu cywilnego, informacja publiczna)
2.       Ustrój
organów administracji rządowej i terenowej
3.       Aksjologia
norm prawa administracyjnego
4.       Wpływ nauk
o zarządzaniu na prawo administracyjne oraz naukę o administracji
5.       Prawo
oświatowe i administracja oświaty
6.       Prawo o
szkolnictwie wyższym

Prawo
samorządu terytorialnego (przykładowe tematy)
1.       Formy
współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
2.       Jednostki
pomocnicze gminy
3.       Status
prawny wójta
4.       Status
prawny organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego
5.       Nadzór nad
jednostkami samorządu terytorialnego
6.       Zadania
gminy X w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
7.       Zadania
gminy X w zakresie ochrony zdrowia
8.       Zadania
gminy X w zakresie edukacji publicznej
9.       Zadania
gminy X w zakresie kultury
10.   Zadania
powiatu X w zakresie promocji i ochrony zdrowia
11.   Zadania
powiatu X w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
12.   Status
prawny rady powiatu
13.   Działalność
komisji rewizyjnej gminy
14.   Status
prawny przewodniczącego rady gminy
15.   Akty prawa
miejscowego
16.   Gminne
instytucje kultury
17.   Status
prawny gminnych jednostek organizacyjnych np. Przedszkole Publiczne, Gminna
Biblioteka Publiczna
18.   Status
prawny miasta na prawach powiatu
19.   Ograniczenia
antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym
20.   Zarządzanie
w jednostkach samorządu terytorialnego

Instytucje
partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym(przykładowe tematy)
1.       Konsultacje
społeczne
2.       Dostęp do
informacji publicznej
3.       Budżet
obywatelski
4.       Inicjatywa
uchwałodawcza
5.       Dostęp do
informacji o środowisku
6.       Prawo do
petycji, skarg i wniosków
7.       Inicjatywa
lokalna
8.       Referendum
lokalne
9.       Partycypacja
społeczna w procesie rewitalizacji
10.   Partycypacja
społeczna w procesie planowania przestrzennego
11.   Gminna
Rada Seniorów
12.   Młodzieżowa
Rada Gminy
13.   Współpraca
z organizacjami pozarządowymi
14.   Kontrola
społeczna

Dr Iwona Warchoł
1.       Prawo
administracyjne,
2.       Prawo
mediów
3.       Prawo
autorskie
4.       Prawo
własności przemysłowej

 

    Dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad.
1.       Prawo pracy
2.       Prawo urzędnicze

Dr Tomasz Dąbrowski
1.    Organy spółdzielni,
2.    Likwidacja spółdzielni,
3.    Konstrukcja prawna spółdzielni socjalnej,
4.    Konstrukcja prawna spółdzielni europejskiej,
5.    Instytucja służebności w polskim systemie prawnym,
6.    Organy spółki akcyjnej,
7.    Regulacja prawna umowy darowizny,
8.    Spółdzielnia jako osoba prawna,
9.    Konstrukcja prawna fundacji w prawie polskim,
10.Wady oświadczeń woli w polskim systemie prawnym
 
Dr Małgorzata Pracka
1. Prawna ochrona posiadania w polskim porządku prawnym
2. Ofertowy sposób zawarcia umowy
3. Zawarcie umowy w drodze przetargu
4. Instytucja użytkowania wieczystego jako prawna forma rozporządzania nieruchomościami publicznymi
5. Instytucja zasiedzenia jako instrument prawny pozwalający na uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
6. Gwarancje ochrony prawa własności i podstawy jego ograniczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa
7. Konstytucyjne podstawy ograniczeń prawa własności
8. Ochrona własności w polskim porządku prawnym
9. Geneza i charakter prawa użytkowania wieczystego
10.    Granice wykonywania prawa własności
11.    Istota i charakter ograniczonych praw rzeczowych w polskim porządku prawnym
12. Instytucja skargi pauliańskiej jako podstawowego środka ochrony wierzyciela przed skutkami niewypłacalności dłużnika
13. Prawo pierwokupu przysługujące gminie w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
14. Prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości publicznych
15.    Zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi
16.    Przetarg jako podstawowa reguła rządząca obrotem nieruchomościami publicznymi
17.    Bezprzetargowy tryb zbywania nieruchomości publicznych
18.    Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
19.    Ograniczenia w  rozporządzaniu nieruchomościami publicznymi
20. Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości
21.Publicznoprawne aspekty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
22. Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
23. Materialnoprawne przesłanki wywłaszczenia realizowanego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami
24. Zabezpieczenie praw właścicieli w postępowaniu wywłaszczeniowym realizowanym na podstawie spec ustawy drogowej
25. Postępowanie administracyjne w zakresie zwrotu nieruchomości
26. Ograniczenia w gospodarce nieruchomościami związane z obowiązywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
27. Renta planistyczna jako instrument prawny będący efektem władztwa planistycznego gminy
28. Gospodarowanie przestrzenią w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
29. Obszar specjalny jako instrument prawny służący ochronie środowiska naturalnego
30. Trwały zarząd jako prawna forma władania nieruchomością
31. Akty planowania przestrzennego gminy
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako publicznoprawny instrument gospodarowania przestrzenią
 
 Dr Beata Wieczerzyńska
Studia I stopnia
1.       Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i Unii Europejskiej;
2.       E-podpis jako udogodnienie w obrocie gospodarczym;
3.       Zasada uczciwej konkurencji w prawie zamówień publicznych;
4.       Oferta z rażąco niską ceną w zamówieniach publicznych;
5.       Tryby postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych;
6.       Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
7.       Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej;
8.       Organizacja i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
9.       Organizacja i funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
10.   Zakładanie i rejestracja spółek handlowych z wykorzystaniem wzorców dostępnych w systemie teleinformatycznym
11.   Spółka partnerska jako przedsiębiorca
12.   Wykorzystanie weksla w obrocie gospodarczym
13.   Firma przedsiębiorcy jako oznaczenie indywidualizujące podmiot w obrocie prawnym
14.   Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa w obrocie gospodarczym
15.   Pozycja komandytariusza w spółce komandytowej
Studia II stopnia
16.   Klasyczne ujęcie kapitału zakładowego i jego funkcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a koncepcja spółek bezkapitałowych i udziałów beznominałowych 
17.   Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej
18.   Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie efektywnej realizacji zadań publicznych
19.   Zmowy przetargowe jako porozumienia antykonkurencyjne
20.   Weksel in blanco w obrocie gospodarczym – szanse i zagrożenia
21.   Umowa przewozu – jej charakter i wykorzystanie w obrocie gospodarczym
22.   Prawo restrukturyzacyjne – nowe uregulowania zapobiegające likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika

      Dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH Rad.
 
1.   Zasada wolności działalności gospodarczej w prawie polskim.
2.      Prawne formy reglamentacji działalności gospodarczej.
3.      Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej.
4.      Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.
5.      Rola i zadania rejestrów publicznych.
6.       Księgi wieczyste jako przykład rejestru publicznego
7.       Kontrola i nadzór jako funkcja państwa w gospodarce.
8.       Najwyższa Izba Kontroli – zadania i kompetencje.
9.       Nadzór finansowy w Polsce.
10.   Prawna pozycja Narodowego Banku Polskiego.
11.   Prezes UOKiK – zadania i kompetencje.
12.   Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w Polsce.
13.   Nauka prawa a nauka o prawie.
14.   Ekonomiczna analiza prawa jako metoda badania prawa.
15.   Dogmatyka prawa jako metoda badawcza stosowana w naukach prawnych.
16.   Prawo jako dyscyplina naukowa.
17.   Samorządy zawodowe zawodów prawniczych.
18.   Współczesny funkcjonalizm prawny jako metoda badania prawa
19.   Pojęcie i kategorie interesu publicznego.
20.   Aksjologia prawa budowlanego
21.   Strony postepowania sądowoadministracyjnego.
22.   Wymogi skargi kasacyjnej jako kwalifikowanego pisma procesowego.
23.   Księgi wieczyste – znaczenie i struktura rejestru publicznego.
24.   Pozycja notariusza w polskim systemie prawnym.
25.   Ochrona środowiska w Konstytucji RP.
26.   Globalizacja prawa ochrony środowiska.
27.   Pojęcie gospodarki komunalnej i zadań użyteczności publicznej.
28.   Organizacje pożytku publicznego
29.   Zakłady administracyjne w prawie polskim
30.   Nadzór nad stowarzyszeniami
Jest tez możliwość indywidualnego uzgodnienia tematu pracy.
 
Dr Mirosław Kopeć
1.       Prawo karne materialne
2.       Prawo karne skarbowe
3.       Postępowanie karne
4.       Prawo wykroczeń
5.       Postępowanie w sprawach o wykroczenia
 
Dr Monika Żuchowska – Grzywacz
 
1.       Implementacja prawa polskiego do prawa wspólnotowego.
2.       Prawne uwarunkowania procesów integracyjnych.
3.       Pozycja obywatela w Unii Europejskiej.
4.       Instytucje i źródła prawa UE.
5.       Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej.
6.       Prawne formy działania administracji publicznej
7.       Strona w postępowaniu administracyjnym
8.       Kontrola administracji publicznej wykonywana przez Najwyższą Izbę Kontroli
9.       Tok postępowania administracyjnego
10.   Czynności postępowania administracyjnego
11.   Rozstrzygnięcia administracyjne i środki ich zaskarżenia
12.   Bezpieczeństwo produktu w krajowym i europejskim porządku prawnym.
13.   Status prawny produktu regionalnego.
14.   Systemy gwarantowania jakości żywności
15.   Podmioty ogólnego postępowania administracyjnego
16.   Zasady postępowania administracyjnego i ich realizacja
17.   Decyzja w sprawie (np. zakazu odbycia zgromadzenia publicznego).
18.   Odwołanie od decyzji administracyjnej.

    Dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH Rad.
1.       Prawo
rzymskie
2.       Logika
prawnicza
 

Dr Wojciech Wojtyła
1.
Etyka urzędnicza
2.
Etyka służby cywilnej
3.
Teoria i filozofia prawa
4.
Problem etyczne w prawie
5.
Logika prawnicza
6.
Kultury prawne

Dr Grzegorz Zieliński
1.       Prawo
rodzinne i opiekuńcze
2.       Prawo
spadkowe
3.       Prawo
wyznaniowe
4.       Prawa
człowieka
5.       Prawo
humanitarne 

Pytania na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy obejmuje:

 • prezentacje pracy dyplomowej, w szczególności jej cel, tezę, metody badawcze, zakres oraz wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań;
 • odpowiedź na pytanie z zakresu studiowanego kierunku studiów;
 • odpowiedź na pytanie z zakresu seminarium dyplomowego;
 • odpowiedź na pytanie recenzenta z zakresu pracy dyplomowej.

Zestawy pytań:


ZASADY I PROCEDURY ZWIĄZANE Z DYPLOMOWANIEM NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

L.p. Nazwa dokumentu
1 Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
2 Zasady opracowywania prac dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji
3 Procedura antyplagiatowa przed dopuszczeniem pracy do obrony na Wydziale Prawa i Administracji
4 Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online na Wydziale Prawa i Administracji UTH Radom
5 Zadanie na prace dyplomową (wzór)
6 Strona tytułowa pracy dyplomowej na Wydziale Prawa i Administracji (wzór)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ STUDENTA PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ W BIURZE OBSŁUGI STUDENTA

L.p. Nazwa dokumentu
1 Dwa egzemplarze pracy dyplomowej ( miękka oprawa, przezroczysta okładka z przodu), do prac dołączone płyty CD z pracą w pdf lub doc, docx (wklejone na okładce tylnej od strony wewnętrznej płyta opisana imię, nazwisko, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej)
2 Oświadczenie potwierdzające samodzielność wykonania pracy dyplomowej (1 egz.)
3 Oświadczenie o zgodności pracy papierowej (wydrukowanej) z wersją elektroniczną (1 egz.)
4 Karta obiegowa wraz z deklaracją zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów (1 egz.)
5 Informacje dodatkowe do suplementu (opcjonalnie) (1 egz.)
6 Raport antyplagiatowy wygenerowany z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego przez Promotora (1 egz.)
7 Wniosek o wyznaczenie recenzenta pracy dyplomowej (1 egz.)
8 Oświadczenie Studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu zdalnego PDF            DOC   (1 egz.) – dotyczy obron przeprowadzanych online 
9 Wniosek Studenta o dopuszczenie do obrony w trybie zdalnym PDF           DOC (1 egz.) – dotyczy obron przeprowadzanych online 

 

 

HARMONOGRAMY OBRON PRAC DYPLOMOWYCH r.a. 2021/2022

POBIERZ PLIK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close