Wydział Prawa i Administracji

Katedra Teorii i Historii Prawa

Kierownik Katedry:
doc. dr Zbigniew Markwart

e-mail:  z.markwart@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7445
pokój 103

Katedra Teorii i Historii Prawa została utworzona 1 października 2019 roku w wyniku zmiany struktury Uniwersytetu. Powstała na bazie dotychczasowego Zakładu Nauk o Państwie i Prawie.

Funkcję kierownika Katedry pełni doc. dr Zbigniew Markwart, a oprócz niego zatrudnieni są w niej: dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH, dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH, dr Marek Wikiński, dr Wojciech Wojtyła i dr Grzegorz Zieliński.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w kilku obszarach:

 • Prawa konstytucyjnego,
 • Teorii i Filozofii prawa,
 • Etyki prawniczej,
 • Historii ustroju,
 • Historii prawa,
 • Prawa rzymskiego,
 • Historii myśli ustrojowej i prawnej.

Ich efektem są liczne publikacje (monografie, rozdziały w monografiach i artykuły naukowe) oraz referaty wygłaszane na konferencjach naukowych.
Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej część pracowników prowadzi aktywną działalność wykonując zawody stricte prawnicze.
Przy Katedrze Teorii i Historii Prawa działa Koło Prawa Konstytucyjnego „Pro Bono”, którego opiekunem jest dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH.

Pracownicy Katedry

Prowadzi zajęcia z prawa rzymskiego, łaciny prawniczej oraz logiki prawniczej.

Osiągnięcia naukowe i zawodowe – W 1994 r. ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Pracę magisterską, pt. Powstanie i upadek rządu Jana Olszewskiego przygotował w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr. hab. Wiesława Skrzydło, w której następnie został zatrudniony z dniem 1 grudnia 1994 r. W 1997 r. ukończył aplikację prokuratorską. W semestrze zimowym roku akademickiego 1999/2000 stażysta w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Departament Kontroli i Audytu). W czerwcu 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (promotor : prof. zw. dr. hab. Wiesław Skrzydło). W grudniu 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2013 r. – radca prawny. Uczestnik 18 postępowań habilitacyjnych (w tym 7 razy w charakterze recenzenta), promotor 2 zakończonych przewodów doktorskich, recenzent w 6 zakończonych przewodach doktorskich, opiekun 7 doktorantów.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, stały ekspert Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, a także członek Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji. Ponadto, członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”.    

Zainteresowania naukowe – problematyka współczesnych ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rządów, a także zagadnienia z zakresu prawa parlamentarnego, ustroju samorządu terytorialnego, statusu ustrojowego władzy wykonawczej i sądowniczej oraz procesu ustawodawczego. Autor ponad 50 ekspertyz prawnych oraz ponad 80 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii i współautor kilku podręczników akademickich z zakresu prawa konstytucyjnego, konstytucyjnego systemu organów państwowych, ustrojów państw współczesnych, ustroju organów ochrony prawnej.

     Ważniejsze publikacje :

 • Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1; (Także w wersji angielskojęzycznej na łamach The Sejm Review. Second Special Issue 2002)
 • Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002 (monografia);
 • Pozycja ustrojowa i funkcje Prezesa Rady Ministrów – założenia konstytucyjne a praktyka [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006;
 • Rzecznik Praw Obywatelskich I kadencji (1987-1991). Doświadczenia przełomu ustrojów, „Studia Iuridica Lublinensia”, tom XI, Lublin 2008;
 • Prawnopolityczne instrumenty oddziaływania rządu na proces ustawodawczy w systemie rządów parlamentarnych na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji,„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2/3;
 • Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konstytucji z 1997 roku, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1;
 • Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (monografia);
 • Przestępstwo zniewagi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (współautor: J. Piórkowska-Flieger), „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 3;
 • Przesłanki i tryb przejmowania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej w ramach tzw. władzy rezerwowej, Studia Iuridica Lublinensia, tom XX, Lublin 2013;
 • Granice poselskich poprawek do rządowych projektów tzw. ustaw zwykłych oraz ustawy budżetowej – „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2013, nr 4;
 • Wysłuchanie publiczne jako środek partycypacji społecznej w sejmowym postępowaniu ustawodawczym [w:] Prawo naszych sąsiadów, red. J. Posłuszny, tom I – Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów – Przemyśl 2013.
 • Akty o mocy ustawy w polskim porządku konstytucyjnym. Tradycja a współczesność, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2.
 • Wpływ uprawnień Prezydenta RP w procesie ustawodawczym na kształtowanie polityki Rady Ministrów, w: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.
 • The threat of terrorism as a constitutional preasumption of individual freedoms and rights’ limitation in Poland ( in view of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland judgement – case K/ 44/07 – RENEGADE), współautor : W. Mojski, [w]: IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16 – 20 June 2014) Contributions by Polish Scholars. “Studia i materiały Trybunału Konstytucyjnego”, vol. LV, Warszawa 2015
 • Prezes Rady Ministrów pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. – kanclerz czy primus inter pares ?, w: Konstytucja w państwie demokratycznym, red. S. Patyra, M. Sadowski, K. Urbaniak, Poznań 2017.
 • Parlamentaryzm zracjonalizowany a là polonaise – refleksje z perspektywy dwudziestu lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017 nr 5.
 • Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018 nr 1, pt. Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej.
 • Konstytucyjne gwarancje ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego, w: Tajemnica zawodowa radcy prawnego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2018.
 • WYKAZ PUBLIKACJI
 • ORCID

Prawnik i politolog. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie również obronił pracę doktorską. Od 1980 r. zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (kolejno: Politechnika Radomska, obecnie Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny) na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od 2008 r. docenta. Oprócz UTH był również pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i innych uczelni. Poza dydaktyką pełnił szereg funkcji związanych z działalnością organizatorską i administracyjną w Uczelni. Był pomysłodawcą i od 1991 r. pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa, przekształconego w 1994 r. w Katedrę. W 1993 r. był inicjatorem i jednym z organizatorów kierunku studiów Administracja, a rok później z jego inicjatywy została nawiązana współpraca między ówczesną Politechniką Radomską a UMCS, w wyniku której utworzona została grupa zamiejscowa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Radomiu, której działalnością kierował do jej likwidacji w marcu 2007 r., pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora UMCS. Pomysłodawca utworzenia kierunków studiów Prawo w działalności gospodarczej oraz Prawo. Od 2012 do 31.10.2015 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Prawa, a od 2015 r. kierownika Zakładu Nauk o Państwie i Prawie. Od 2008 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych oraz współautor ogólnopolskich podręczników z zakresu polskiej myśli prawno ustrojowej.

Adiunkt. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, ukończył Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W dniu 22 września 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej„Wpływ wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy w subregionie radomskim”.

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę współczesnych ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rządów, a także zagadnienia prawa parlamentarnego, statusu ustrojowego władzy wykonawczej w Polsce oraz procesu ustawodawczego oraz prawo gospodarcze.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z prawa konstytucyjnego, zasad ustroju politycznego państwa, legislacji administracyjnej i aplikacji radcowskiej.

Uczestniczył w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie,

członek Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych ,

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznymw Radomiu.

Radny Rady Miasta Radomia w kadencji 1998-2002.

Poseł na Sejm RP III, IV, V i VI kadencji w latach 1997-2011. W trakcie wypełniania mandatu poselskiego pracował m. in. w Komisji Ustawodawczej, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży, był wiceprzewodniczącym Komisji Sprawiedliwościi Praw Człowieka, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” oraz członkiem wielu podkomisji nadzwyczajnych.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2003-2004 w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Wielokrotnie reprezentował Marszałka Sejmu RP w postepowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w latach 2013-2015 r.

Po uzyskaniu matury w 1998 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył egzaminem magisterskim na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w 2004 r. na podstawie pracy Elementy etyki seksualnej w pismach Karola Wojtyły napisanej pod kierunkiem ks. dra Romana Kuligowskiego. W latach 2007-2014 odbył specjalistyczne studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL. Na podstawie rozprawy Znaczenie kategorii uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II napisanej w Katedrze Etyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2016 roku wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły, a także wokół logiki prawniczej, etyki ogólnej i społecznej, antropologii filozoficznej, filozofii prawa oraz filozofii a kultury. Twórca i redaktor naczelny czasopisma Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli. Redaktor naczelny pisma Studia Diecezji Radomskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch książek: Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II (Radom 2017) oraz Alfabet Jana Pawła II (Radom 2018).

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa kanonicznego, magister teologii. Studia prawnicze w latach 2009 – 2016 odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Badania nad rozprawą doktorską z dziedziny prawa międzynarodowego i praw człowieka odbył w latach 2014-2016 na Wydziale Prawa Boston College w Stanach Zjednoczonych. Wiedzę prawniczą doskonalił także na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy), Worcester State University, MA, Catholic University of America Washington, D.C. oraz na SIT Graduate Institute, Brattleboro, VT (Stany Zjednoczone).Prowadzi badania z zakresu aksjologii i teorii prawa publicznego i prywatnego, charakterystyki nauk prawnych, regulacje prawa wyznaniowego, międzynarodowego i narodowego prawo antydyskryminacyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawoznawstwa, prawa wyznaniowego. Został laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz finalistą Ogólnopolskim w Konkursie „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta w Polsce. W maj 2016 zdobył Nagrodę Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie „Sub Auspiciis Lateranensibus” za najlepszy doktorat w roku akademickim 2015/2016. Od 2016 r. jest także sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close