Wydział Prawa i Administracji

Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa

Kierownik Katedry:
dr Zbigniew Markwart

e-mail:  z.markwart@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7445
pokój 103

Katedra Teorii i Historii Prawa została utworzona 1 października 2019 roku w wyniku zmiany struktury Uniwersytetu. Powstała na bazie dotychczasowego Zakładu Nauk o Państwie i Prawie.

Funkcję kierownika Katedry pełni doc. dr Zbigniew Markwart, a oprócz niego zatrudnieni są w niej: dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UTH, dr Wojciech Wojtyła i dr Grzegorz Zieliński, mgr Bartłomiej Składanek.

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w kilku obszarach:

  • Teorii i Filozofii prawa,
  • Etyki prawniczej,
  • Historii ustroju,
  • Historii prawa,
  • Prawa rzymskiego,
  • Historii myśli ustrojowej i prawnej.

Ich efektem są liczne publikacje (monografie, rozdziały w monografiach i artykuły naukowe) oraz referaty wygłaszane na konferencjach naukowych.
Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej część pracowników prowadzi aktywną działalność wykonując zawody stricte prawnicze.
Przy Katedrze Teorii i Historii Prawa działa Koło Prawa Konstytucyjnego „Pro Bono”, którego opiekunem jest dr hab. Sławomir Patyra, prof. UTH.

Pracownicy Katedry

Prowadzi zajęcia z prawa rzymskiego, łaciny prawniczej oraz logiki prawniczej.

Prawnik i politolog. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie również obronił pracę doktorską. Od 1980 r. zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (kolejno: Politechnika Radomska, obecnie Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny) na stanowisku asystenta, następnie adiunkta, a od 2008 r. docenta. Oprócz UTH był również pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i innych uczelni. Poza dydaktyką pełnił szereg funkcji związanych z działalnością organizatorską i administracyjną w Uczelni. Był pomysłodawcą i od 1991 r. pierwszym kierownikiem Zakładu Prawa, przekształconego w 1994 r. w Katedrę. W 1993 r. był inicjatorem i jednym z organizatorów kierunku studiów Administracja, a rok później z jego inicjatywy została nawiązana współpraca między ówczesną Politechniką Radomską a UMCS, w wyniku której utworzona została grupa zamiejscowa Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Radomiu, której działalnością kierował do jej likwidacji w marcu 2007 r., pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora UMCS. Pomysłodawca utworzenia kierunków studiów Prawo w działalności gospodarczej oraz Prawo. Od 2012 do 31.10.2015 r. pełnił obowiązki kierownika Katedry Prawa, a od 2015 r. kierownika Zakładu Nauk o Państwie i Prawie. Od 2008 r. ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych oraz współautor ogólnopolskich podręczników z zakresu polskiej myśli prawno ustrojowej.

Po uzyskaniu matury w 1998 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył egzaminem magisterskim na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie w 2004 r. na podstawie pracy Elementy etyki seksualnej w pismach Karola Wojtyły napisanej pod kierunkiem ks. dra Romana Kuligowskiego. W latach 2007-2014 odbył specjalistyczne studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL. Na podstawie rozprawy Znaczenie kategorii uczestnictwa w myśli społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II napisanej w Katedrze Etyki pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Od 2016 roku wykładowca filozofii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli filozoficznej Karola Wojtyły, a także wokół logiki prawniczej, etyki ogólnej i społecznej, antropologii filozoficznej, filozofii prawa oraz filozofii a kultury. Twórca i redaktor naczelny czasopisma Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli. Redaktor naczelny pisma Studia Diecezji Radomskiej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch książek: Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II (Radom 2017) oraz Alfabet Jana Pawła II (Radom 2018).

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, prawa kanonicznego, magister teologii. Studia prawnicze w latach 2009 – 2016 odbył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Badania nad rozprawą doktorską z dziedziny prawa międzynarodowego i praw człowieka odbył w latach 2014-2016 na Wydziale Prawa Boston College w Stanach Zjednoczonych. Wiedzę prawniczą doskonalił także na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy), Worcester State University, MA, Catholic University of America Washington, D.C. oraz na SIT Graduate Institute, Brattleboro, VT (Stany Zjednoczone).Prowadzi badania z zakresu aksjologii i teorii prawa publicznego i prywatnego, charakterystyki nauk prawnych, regulacje prawa wyznaniowego, międzynarodowego i narodowego prawo antydyskryminacyjnego. Prowadzi zajęcia z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawoznawstwa, prawa wyznaniowego. Został laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz finalistą Ogólnopolskim w Konkursie „Primus Inter Pares” na najlepszego studenta w Polsce. W maj 2016 zdobył Nagrodę Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie „Sub Auspiciis Lateranensibus” za najlepszy doktorat w roku akademickim 2015/2016. Od 2016 r. jest także sędzią Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close