Wydział Prawa i Administracji

Katedra Nauk Społecznych

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner

e-mail: k.auleytner@uthrad.pl
tel. +48 48 361 7413
pokój 302a

Katedra Nauk Społecznych to dysponująca kadrą wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych, dobrze zorganizowana i sprawnie zarządzana jednostka organizacyjna Wydziału Prawa i Administracji i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, która zapewnia wysoki poziom kształcenia z zakresu nauk społecznych, prowadzi działalność naukowo-badawczą, upowszechnia wiedzę z zakresu nauk społecznych współdziałając z samorządem lokalnym, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego oraz z otoczeniem biznesowym. Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Nauk Społecznych są zgodne z profilem ich wykształcenia i związane z przedmiotami z obszaru szeroko rozumianej polityki społecznej, socjologii, filozofii, psychologii, pracy socjalnej, etyki, ekonomii społecznej, nauk o polityce, organizacji międzynarodowych, integracji europejskiej, komunikacji społecznej, usług socjalnych, wybranych problemów i grup społecznych.
Badania naukowe pracowników Katedry Nauk Społecznych są reakcją na bieżące zmiany zachodzące w gospodarce i społeczeństwie. Ścisłe powiązanie tych obszarów rozpoczęło nurt badań socjoekonomicznych, nie tylko zorientowanych lokalnie, ale otwartych na współpracę międzynarodową. Badania pracowników Katedry realizowane w formie indywidualnych projektów dotyczą rozwoju samorządności, aktywności obywatelskiej, kultury przedsiębiorczości i warunków pracy, realizowanej polityki spójności społeczno-ekonomicznej i wykorzystywaniem w jej ramach funduszy strukturalnych na zaspokajanie potrzeb społecznych i ekonomicznych obywateli UE .
W ramach integracji ekonomicznej zostały zbadane i opisane kwestie poziomu rozwoju gospodarczego, produkcji przemysłowej, inflacji, handlu zagranicznego, rachunku obrotów bieżących, zadłużenia państw członkowskich UE, sytuacji na rynku pracy oraz zróżnicowania w poziomie dochodów między obywatelami zintegrowanej Europy. Natomiast wymiar społeczny dotyczył analizy procesów związanych z aspektami demograficznymi, polityką walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną, kwestią zdrowia, rodziny, koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz polityką równości szans.
Katedra współpracuje z samorządem Miasta Radomia, organizacjami pozarządowymi i Izbą Przemysłowo- Handlową Ziemi Radomskiej, realizując projekty związane z innowacjami społecznymi, lokalną polityką społeczną, psychospołecznymi kosztami pracy, partycypacją społeczną i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.

Pracownicy Katedry

Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, na którym w 1995r. otrzymała tytuł doktora nauk politologicznych. Doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce- polityki społecznej została w 2002r. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

W latach 2004 – 2019 była pracownikiem Wydziału Ekonomicznego UTH w Radomiu.

Od 2005 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Nauk Społecznych.

Była kierownikiem i koordynatorem prac badawczych m.in. z obszaru: Nielegalna migracja do lub przez terytorium Polski, Efektywność i skuteczność wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rzecz rozwoju subregionu radomskiego w latach 2004 -2006 , Społeczno-ekonomiczny wymiar integracji w Europie na przełomie XX/XXI wieku, Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Radomiu.

Odbyła stypendia naukowe w Niemczech, Grecji i Wielkiej Brytanii. W ramach rozwoju zawodowego brała udział i wygłaszała referaty na krajowych i międzynarodowych seminariach i konferencjach. Współpracowała z zespołami naukowymi innych polskich ośrodków i uczelni wyższych. Uczestniczyła i wygłaszała referaty na zagranicznych konferencjach i sympozjach, m.in. konferencjach EUROFOR, Rupenhorn, ISSEI, THENUCE, FOROST.

 Jako „visiting professor” prowadziła zajęcia z europejskiej polityki społecznej na Uniwersytecie Macedońskim w Salonikach (Grecja), Uniwersytecie w Regensburgu i Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (Niemcy), na Strathclyde University w Glasgow (Wlk. Brytania) oraz na Uniwersytecie Plovdiv (Bułgaria).

Profesor Głabicka-Auleytner prowadzi zajęcia z przedmiotów o problematyce społecznej m.in. polityki społecznej, ekonomicznych uwarunkowań polityki społecznych, współczesnych kwestii społecznych, polityki społecznej Unii Europejskiej, pracy socjalnej z uchodźcami i emigrantami, etyki, nauk o polityce, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Profesor Katarzyna Głąbicka-Auleytner wypromowała liczne grono licencjatów, magistrów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jest promotorem czterech prac doktorskich.

W ramach działalności społecznej utworzyła w 2001r. Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej w Radomiu, którego była prezesem przez dwie kadencje, doprowadziła do konsolidacji i integracji sektora pozarządowego tworząc w 2005r. Federację Organizacji Pozarządowych Regionu Radomskiego. Pełniła również funkcję Wiceprzewodniczącej Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi przy Prezydencie m. Radomia.

 Jest inicjatorką i organizatorką cyklicznych konferencji naukowych oraz wykładów otwartych poświęconych różnym aspektom życia społecznego w regionie, kraju i Europie.

W 2017 roku była nominowana do nagrody Altiero Spinelli za upowszechnianie wiedzy o Europie za cykl monografii nt. socjalnego wymiaru Unii Europejskiej.

Jest autorką ponad 300 artykułów naukowych z obszaru polityki migracyjnej, polityki rynku pracy, polityki społecznej Unii Europejskiej, europejskiej polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, ekonomii społecznej, krajowej i lokalnej polityki społecznej oraz 43 publikacji książkowych m.in Europejska przestrzeń socjalna (Warszawa 2002), Polityka społeczna państwa polskiego w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej (Radom 2004), Rynek pracy w jednoczącej się Europie (Warszawa 2005), Socjalny wymiar Europy (Radom 2006), Spójność społeczno-ekonomiczna na przełomie XX/XXI w. (Radom 2007), Ekonomia społeczna. Podmioty i instrumenty (Warszawa 2009), Prekursorzy socjalnego wymiaru Europy (Radom 2010), Europejski model socjalny (2012), Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym (Warszawa 2014), Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej ( Radom 2016), Nowe oblicza lokalnej polityki społecznej (współredakcja, Radom 2017), Etyczne aspekty pracy zawodowej (2019), Europejski wymiar polityki społecznej w świetle działalności Rady Europy (2019).

Została odznaczona przez Prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią służbę oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

16.XI.2018 r. otrzymała medal im. Edwarda Abramowskiego za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polityki społecznej w Polsce i integrację środowiska związanego z PTPS.

Członek Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Jest absolwentką Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu (magisterium i doktorat z ekonomii) oraz:

  • Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu (inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • Podyplomowego Studium Nauczycielskiego UTH w Radomiu (kwalifikacje do pracy nauczyciela);
  • Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie (doradztwo zawodowe; zarządzanie pomocą społeczną),
  • Studium Podyplomowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach (organizacja i zarządzanie oświatą).

Od 1 października 2003 r. pracowała jako asystentka w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Wydziału Ekonomicznego ówczesnej Politechniki Radomskiej;

W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. „Dostęp osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy najemnej w podregionie radomskim”. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk ekonomicznych była zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, następnie Katedrze Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH w Radomiu.

Od 1.X. 2019 roku jest wykładowcą akademickim w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Prawa i Administracji. Prowadzi zajęcia z zakresu: geografii ekonomicznej, gospodarki regionalnej, gospodarowania kapitałem ludzkim, zarządzania zasobami ludzkimi, kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych, pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi, usług socjalnych oraz doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych.

Autorka kilkudziesięciu, opublikowanych w Polsce i za granicą, artykułów naukowych poświęconych problematyce rynku pracy, rozwoju lokalnego, kapitału ludzkiego, warunków życia, przedsiębiorczości i usług społecznych, polityki społecznej oraz rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych i zarządzania projektami. W latach 2012-2014 była członkiem zespołu zarządzającego projektem „Zdrowe zarządzanie”, w którego ramach prowadzono studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; w latach 2013-2015 pełniła funkcję koordynatora projektu „Dostosowywanie oferty dydaktycznej UTH do wymagań rynku pracy” (zarazem współautorka projektu). Dysponuje doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania (dyrektor Domu Pomocy Społecznej). Ponadto członkini Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie oraz wiceprezes Radomskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się rehabilitacją zawodowo-społeczną osób niepełnosprawnych takimi jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ewaluator projektów, członek komisji konkursowych, szkolenia pracowników samorządowych), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu (doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych), Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu (członek zespołu orzekającego), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (ekspert); inicjatorka działalności społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej; wolontariuszka; radna Rady Miejskiej w Iłży; Przewodnicząca Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych (pow.radomski).

Jest socjologiem i politykiem społecznym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego, wieloletnim, pracownikiem naukowo- dydaktycznym Wydziału Ekonomicznego. Pełni od wielu lat funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, jest ekspertem i koordynatorem wielu programów europejskich z zakresu metodologii badań, aktywizacji zawodowej, ekonomii społecznej, współpracy wielosektorowej i innowacyjnych usług społecznych. Pełni funkcję prezesa Regionalnego Oddziału Polityki Społecznej i jest członkiem Zarządu Głównego PTPS od 2012r , a także członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy (2016-2019).

W ramach współpracy międzynarodowej była guest lecturer, Karl de Grote University w Antwerpii, Belgia (2012),oraz guest lecturer, Uniwersytet w Dreźnie, Niemcy (2001, 2007), a także członkiem międzynarodowego zespołu badawczego Niemieckiego Instytutu Badań     Społecznych i Ekonomicznych (VISOC), Chemnitz, Niemcy (1993–2002) oraz stypendystką Fundacji Volkswagena, Chemnitz, Niemcy (1995).

Naukowo zajmuje się lokalną polityką społeczną, aktywizacją społeczną i zawodową, współpracą sektorową pomiędzy administracja publiczną, organizacjami pozarządowymi i sektorem przedsiębiorstw. Autorka, współautorka i redaktor naukowy wielu publikacji naukowych z tego zakresu.

Współpracuje z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesowym . W ramach współpracy z samorządem jest przewodniczącą Komisji Grantowej, ekspertem i coachem projektu Chcemy pracować- Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” Gminy Miasta współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jest współautorką wdrożonego i realizowanego przez samorząd projektu standaryzacji współpracy samorządu lokalnego z organizacjami oraz autorką wdrożonego programu Wsparcia i Rozwoju Wspólnot i Społeczności Lokalnych przyjęty decyzja Rady Miasta Radomia nr 452/2017.

Od 2018 jest także członkiem Kapituły konkursu Granitowy Tulipan Izby Przemysłowo- Handlowej w Radomiu.

Za swoją działalność naukową i społeczną została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Medalem im Edwarda Abramowskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki społecznej oraz Medalem Prezydenta Miasta Radomia za wspieranie organizacji pozarządowych i propagowanie postaw obywatelskich.

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauki o polityce (1979) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie z zakresu Praktyczna Psychologia Społeczna (2004). W 1996 r. obroniła doktorat w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Piekary, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

Od 1980 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, następnie, po doktoracie mianowana na stanowisko adiunkta Politechniki Radomskiej.

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze lokalnej polityki społecznej, współczesnych kwestii społecznych oraz pracy socjalnej z grupami marginalizowanymi społecznie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z polityki społecznej, usług socjalnych, psychologii oraz komunikacji społecznej.

Autorka trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu badanej problematyki, promotorka licznych prac licencjackich i magisterskich na kierunku ekonomia, administracja i praca socjalna.

Sekretarz Katedry Nauk Społecznych oraz członek Rady Programowej Wydziału Prawa i Administracji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close