Wydział Prawa i Administracji

Two-semester Polish language course for foreigners 1.10.2022-30.09.2023

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (UTHRad.) announces the recruitment of candidates for a

Two-semester Polish language course for foreigners

The course is organized by the Faculty of Philology and Pedagogy UTHRad. It is addressed to foreigners planning a longer stay in Poland, particularly those intending to enter higher education in Poland.

The program includes classes teaching the Polish language from a beginner level to B2/C1 levels and general education classes in Polish culture, literature, history, and the knowledge of contemporary Poland.

The duration of the first edition of the course: 01.10.2022 – 30.09.2023

The number of teaching hours: 800

 • Practical Polish – grammar, 120 h
 • Practical Polish – listening and speaking, 120 h
 • Practical Polish – reading, 120 h
 • Practical Polish – writing, 120 h
 • Practical Polish – specialized languages, 60 h
 • Knowledge of contemporary Poland, 120 h
 • History of Poland, 60 h
 • Polish culture, 40 h
 • Polish literature, 40 h

The course is paid. The course fee is 1600 EUR (800 EUR per semester).

The number of places is limited. The admission limit is 30 people.

Course graduates will receive a course certificate. The certificate holders are exempt from the exam in Polish required of foreigners applying for admission to the fields of study conducted by UTHRad. Course graduates can take the State Certificate Exam in Polish as a Foreign Language (administered by authorized entities).

Candidates should submit the following documents (original documents or legible photocopies or scans) by 30.09.2022:

 1. An equivalent to a Polish secondary school-leaving examination certificate (Polish matura examination), confirmed by the Polish educational authorities,
 2. Course Application Form (see the link below), signed by the candidate,
 3. Personal Information Questionnaire (see the link below), signed by the candidate.

Documents can be submitted:

 1. by e-mail to the following addresses:

dziekan.wfp@uthrad.pl or a.siara@uthrad.pl or a.pytlak@uthrad.pl

 1. by post to the following address: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTHRad., Sekretariat, Malczewskiego 20A pok. 2, 26-600 Radom, Polska (Poland)
 2. in person at the headquarters of the Faculty of Philology and Pedagogy UTHRad., Secretariat, Malczewskiego 20A room 2, 26-600 Radom, phone 00 48 48 3617360

Admission to the course will be determined by the order in which the documents are submitted. The decision on admission to the course will be made by the course manager (by 30.09.2022).

The decision on admission to the course will be forwarded to the candidate with acknowledgment of receipt at the Secretariat of the Faculty of Philology and Pedagogy UTHRad. or the correspondence address indicated by the candidate, including an e-mail address.

For more information about the course, contact the course manager.

Course manager: dr Andrzej Pytlak a.pytlak@uthrad.pl

 

Downloads:

1. Course Application Form

2. Personal Information Questionnaire

Гуманітаро-технічний університет імені Казимира Пуласкего в Радомі (УТХ) оголошує про набір кандидатів на

Двосеместровий курс польської мови для іноземців

Курс організований філологічно-педагогічним факультетом УТХ. Курс призначено для іноземців, які планують залишатися на тривалий час в Польщі, особливо, які в подальшому планують розпочати вищу освіту в Польщі.

Програма курсу включає в себе навчання польської мови від основ до рівнів B2/C1 і загальну освіту в галузі культури, літератури, історії та сучасності Польщі.

Тривалість першого курсу: 01.10.2022-30.09.2023

Кількість навчальних годин: 800 год

 • Практичне вивчення польської мови – граматика, 120 год
 • Практичне вивчення польської мови – слухання і говоріння, 120 год
 • Практичне вивчення польської мови – читання, 120 год
 • Практичне вивчення польської мови – письмо, 120 год
 • Практичне вивчення польської мови – спеціалізовані мови, 60 год
 • Знання сучасної Польщі, 120 год
 • Історія Польщі, 60 год
 • Польська культура, 40 год
 • Польська література, 40 год

Курс платний. Вартість навчання становить 1600 євро (800 євро за семестр).

Кількість місць обмежена. Ліміт прийому – 30 осіб.

Випускник курсу отримає свідоцтво про закінчення курсу, яке звільнить його від складання іспиту з польської мови необхідний для іноземців, які подають заявку на вступ на навчання в гуманітарно-технологічний університет в Радомі. Випускник курсу зможе пройти державний сертифікаційний іспит з польської мови (що проводиться уповноваженими установами).

Кандидати повинні подати в термін до 30.09.2022 р. наступні документи (оригінали або читабельні фотокопії або скани):

 1. Документ, еквівалентний сертифікату зрілості (сертифікату про закінчення середньої школи), підтверджений польськими органами освіти,
 2. Заява про прийом на курс, підписана кандидатом,
 3. Особиста анкета, підписана кандидатом.

Документи можна подати:

 1. Електронною поштою на адреси:

dziekan.wfp@uthrad.pl або a.siara@uthrad.pl або a.pytlak@uthrad.pl

 1. Поштою на адресу: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTHRad., Sekretariat, Malczewskiego 20A pok. 2, 26-600 Radom, Polska (Польща)
 2. Особисто за адресою: Філологіко-педагогічний факультет УТХ, Секретаріат, Мальчевського 20A кабінет 2, 26-600 Радом, тел. 00 48 48 3617360

Прийняття на курс залежить від порядоку подачі документів. Рішення про прийом на навчання прийматиме керівник курсу (у термін до 30.09.2022 р.).

Рішення про прийом на курс буде передано кандидату в Секретаріаті філологічного-педагогічного факультету УТХ або за вказаною кандидатом кореспондентською адресою, включаючи адресу електронної пошти.

Більш детальну інформацію про курс можна отримати у керівника курсу.

Керівник курсу: доктор Аndrzej Pytlak a.pytlak@uthrad.pl

 

Файли для завантаження:

1. Course Application Form

2. Personal Information Questionnaire

 

Dwusemestralny kurs języka polskiego dla cudzoziemców

Kurs organizowany przez Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTHRad. jest przeznaczony dla cudzoziemców planujących dłuższy pobyt w Polsce, w szczególności zamierzających rozpocząć studia wyższe w Polsce.

Program kursu obejmuje nauczanie języka polskiego od podstaw do poziomów B2/C1 oraz kształcenie ogólne w zakresie kultury, literatury, historii i współczesności Polski.

Czas trwania pierwszej edycji kursu: 01.10.2022 – 30.09.2023

Liczba godzin dydaktycznych: 800

 • Praktyczna nauka języka polskiego – gramatyka, 120 h
 • Praktyczna nauka języka polskiego – słuchanie i mówienie, 120 h
 • Praktyczna nauka języka polskiego – czytanie, 120 h
 • Praktyczna nauka języka polskiego – pisanie, 120 h
 • Praktyczna nauka języka polskiego – języki specjalistyczne, 60 h
 • Wiedza o Polsce współczesnej, 120 h
 • Historia Polski, 60 h
 • Kultura polska, 40 h
 • Literatura polska, 40 h

Kurs jest odpłatny. Opłata za kurs wynosi 1600 euro (800 euro za semestr).

Liczba miejsc jest ograniczona. Limit przyjęć wynosi 30 osób.

Absolwent kursu otrzyma świadectwo ukończenia kursu, które zwolni go z obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego, wymaganego od cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone przez UTHRad. Absolwent kursu będzie mógł przystąpić do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego (przeprowadzanego przez jednostki uprawnione).

Kandydaci powinni złożyć w terminie do 30.09.2022 r. następujące dokumenty (oryginały albo czytelne fotokopie lub skany):

 1. dokument równoważny ze świadectwem dojrzałości, potwierdzony przez polskie władze oświatowe,
 2. podanie o przyjęcie na kurs (zob. niżej plik do pobrania), podpisane przez kandydata,
 3. kwestionariusz osobowy (zob. niżej plik do pobrania), podpisany przez kandydata.

Dokumenty można składać:

 1. pocztą elektroniczną na adresy:

dziekan.wfp@uthrad.pl lub a.siara@uthrad.pl lub a.pytlak@uthrad.pl

 1. pocztą tradycyjną na adres: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTHRad., Sekretariat, Malczewskiego 20A pok. 2, 26-600 Radom
 2. osobiście w siedzibie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTHRad., Sekretariat, Malczewskiego 20A pok. 2, 26-600 Radom, tel. 00 48 48 3617360

O przyjęciu na kurs zdecyduje kolejność złożenia dokumentów. Decyzję o przyjęciu na kurs podejmie kierownik kursu (w terminie do 30.09.2022 r.).

Decyzja o przyjęciu na kurs zostanie przekazana kandydatowi za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTHRad. lub na wskazany przez kandydata adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej.

Więcej informacji na temat kursu można uzyskać od kierownika kursu.

Kierownik kursu: dr Andrzej Pytlak a.pytlak@uthrad.pl

 

Pliki do pobrania:

1. Course Application Form

2. Personal Information Questionnaire

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close